ห้องสมุดกำลังประชุมกันอย่างหน้าดำคร่ำเครียดในการวิเคราะห์ภารกิจของห้องสมุด หลังจากที่เราเชิญวิทยากร ดร.มลิวัลย์ จากมหาวิทยาลัยรังสิตมาให้ความรู้และแนวคิดกับพวกเรา

               การระดมความคิด ในวันนี้ถือเป็นการต่อยอดจากการระดมความคิดเมื่อครั้งที่ผ่านมา โดยเรานำกรอบความคิดจากวิสัยทัศน์ขององค์กรเป็นตัวตั้ง และดูว่าเราจะมีงานเชิงรุกอย่างไรเพื่อที่จะขับเคลื่อนองค์กรของเราให้บรรลุตามวิสัยทัศน์

              จากคำถามที่ห้องสมุดต้องคิดในเชิงรุกก็คือ

  • จะทำอย่างไรให้บุคลากรสำนักหอสมุดรวมเป็นส่วนหนึ่งของทีมวิจัย
  • จะทำอย่างไรให้บุคลากรสำนักหอสมุดเป็นส่วนหนึ่งของทีมการเรียนการสอน
  • จะทำอย่างไรที่ให้ห้องสมุดมีชีวิตชีวา เป็นห้องสมุดมีชีวิต
  • จะทำอย่างไรที่ให้ลูกค้า หรือผู้ใช้บริการเป็นทีมหนึ่งกับเราที่จะบอกความจริงว่าผู้ใช้บริการต้องการอะไร
  • จะทำอย่างไรที่จะพัฒนาบุคลากรของเราเป็นมืออาชีพ และมีความชำนาญในงานของเรา
  • จะทำอย่างไรให้ห้องสมุดเรามีผลิตภัณฑ์สินค้า และบริการที่สามารถขายได้