คนดีอยู่ในหมู่บ้านของชนเหล่าใดความสุขและผลจักเกิดแก่ชนเหล่านั้น ข้อความตอนที่ 3 ในศิลาจารึกหุบเขาช่องคอย ที่จารึกบนแผ่นหินด้วยอักษรปัลวะ เมื่อประมาณ พุทธศัตวรรษที่ 12  ณ บ้านคลองท้อน  หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งโพธิ์อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จากจารึกดังกล่าว ได้แสดงให้เห็นว่าในการทำความดีและคนดีย่อมดีไม่ว่ายุคใดสมัยใด  ศูนย์ กศน.  จึงนำมาเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคนตามอุดมการณ์คนดีศรีจุฬาภรณ์