สืบสาน การฟ้อนเจิง   :   วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านของชุมชนเผ่ากะเหรี่ยงบ้านห้วยไร่

 

ชุมชนบ้านห้วยไร่  เป็นชุมชนเผ่ากะเหรี่ยง ที่มีวิถีชีวิตพึ่งพาตนเองแบบพอเพียง  มีจารีตประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่า  นับถือศาสนาพุทธ แต่ก็ยังมีการนับถือผี  มีภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น  การทอผ้ากะเหรี่ยงแบบกี่เอว    การจักสานไม้ไผ่เพื่อใช้สอยในชีวิตประจำวัน   การเล่นดนตรีพื้นบ้าน อย่าง  เตหน่า และซึง  รวมไปถึงศิลปะการฟ้อนเจิง

                การฟ้อนเจิง  ถ้าหากมีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องอยู่เป็นประจำ   จะทำให้มีร่างกายแข็งแรง  ซึ่งเป็นศิลปะที่แสดงออกถึงความแข็งแกร่ง และคล่องแคล่วว่องไว  ใช้เป็นศิลปะป้องกันตัวได้เป็นอย่างดี   นอกจากนี้ การฟ้อนเจิง  ยังถือเป็นการละเล่นพื้นบ้านของชนเขาเผ่ากะเหรี่ยงอีกด้วย

                โรงเรียนบ้านห้วยไร่   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2   ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลตะเคียนปม  อำเภอทุ่งหัวช้าง   จังหวัดลำพูน   ได้เล็งเห็นความสำคัญของการฟ้อนเจิง   อันเป็นภูมิปัญญาของชุมชน   บ้านห้วยไร่   เพื่อให้นักเรียนได้สืบสานภูมิปัญญาและเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณี พื้นบ้าน  ของชุมชนเผ่ากะเหรี่ยงบ้านห้วยไร่  ทางโรงเรียนบ้านห้วยไร่  จึงได้ดำเนินการสืบสาน  การฟ้อนเจิง วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน  อันเป็นภูมิปัญญาของชุมชนเผ่ากะเหรี่ยงบ้านห้วยไร่ ให้ดำรงอยู่มิให้สูญหาย ไปจากวิถีชีวิตของชนเผ่ากะเหรี่ยงบ้านห้วยไร่  สืบไป…………

 

  

*******************************