ดาวแห่งความดี

                     นักเรียนกว่า 80 คนของโรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ ที่เข้าร่วมโครงการดาวแห่งความดีหรือ เด็กดี วีสตาร์ เด็กเหล่านี้ได้ถูกขัดเกลาจากการเข้าร่วมโครงการจนสามารถพัฒนาตนเองดูแลตนเองได้ โดยเฉพาะกิจวัตรประจำวันตั้งแต่ตื่นนอน จนเข้านอน หรือพัฒนาวิถีชีวิตโดยยึดหลักอริยมรรคมีองค์ 8 สามารถสรุปเป็นไตรสิกขา(ศีล สมาธิ ปัญญา)หรือวินัย เคารพอดทน สร้างนิสัยในชีวิตประจำวัน โดยความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียน ใช้กระบวนการศึกษาตามหลักวุฒิธรรม

  

                      

นักเรียนในโครงการดาวแห่งความดี(V-Star)ระดับมัธยม ไปนำสนอ"โครงการสมาธิสติพร้อม ก้มกราบครู บูชาพ่อแม่ ดูแลสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"เพื่อถวายพ่อหลวง

                    

                  นักเรียนดาวแห่งความดีระดับมัธยมกำลังนำเสนอค่ะ

              โดยนักเรียนเด็กดี V-Star ต้องพัฒนาตนเองผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม เป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม Activity Based Learning โดยผู้เรียนต้องปฎิบัติด้วยตนเอง แล้วนำมาคิดวิเคราะห์  สรุปเป็นความรู้ นักเรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากครู ผู้ปกครอง ชุมชน วัด ทำอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นนิสัยปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิต(สัมมาทิฏฐิ) เป็นกระบวนการแก้ไข และพัฒนานิสัยอย่างยั่งยืน ด้วยการปรับวิถีชีวิต สร้างความเข้าใจถูกเกี่ยวกับโลกและชีวิต ผ่านกิจกรรม การเรียน การสอน กระแสสังคม รวมถึงการพัฒนาจิตใต้สำนึกด้วยกระบวนการพัฒนาจิต(สมาธิ)ที่ง่ายๆ 

                 

         จากการนำนักเรียนปฏิบัติอย่างจริงจังของคณะครู ผู้บริหาร ที่ได้ส่งเสริมการสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง  ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลกประเภทมัธยมศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2

  

                    

     ฯพณฯอนุรักษ์  จุรีมาศ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

                      มอบโล่ห์รางวัลคุณภาพ

              และในวันที่23 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมานับเป็นโอกาสอันดีที่ดิฉัน คณะครู และนักเรียนเด็กดีวีสตาร์ได้มีโอกาสต้อนรับพระธรรมทายาทรุ่นกองพลแสนรูปเดินธุดงค์มา 40  รูป

                           

               ท่านผู้รับใบอนุญาต นางนภาพร พูลลาภ ถวายน้ำปาณะ

 

                         

                      พระธรรมทายาท 40 รูปได้ธุดงค์ผ่านหน้าโรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์เพื่อที่จะเข้าไปรวมกลุ่มกับพระธรรมทายาทสายอื่นๆในจังหวัดร้อยเอ็ด  ดิฉันและผู้รับใบอนุญาต คณะครู ได้นำนักเรียนในโครงการเด็กดีวีสตาร์ไปนมัสการต้อนรับ ถวายน้ำปาณะ พระธรรมทายาทที่เดินธุดงค์มาด้วยอากาศที่ร้อนอบอ้าว ท่านเดินเท้ามาอย่างอดทนสงบ สง่า น่าเคารพนับถือ

                           

นักเรียนชายเด็กดีวีสตาร์ได้ถวายการล้าง และเช็ดเท้าด้วยน้ำลอยดอกมะลิหอมๆให้พระเดชพระคุณท่านด้วยความศรัทธา

                 

         เมตตาล้นฟ้า   กรุณาล้นแผ่นดิน

      มุทิตาล้นชีวิน   อุเบกขาสิ้นเวรกรรม

 

             

           ขอจบด้วยบทกลอนของพระมหา ดร.ทองรัตน์(Luce Ardente)

      ท่านได้บันทึกให้ดิฉันเนื่องในวันที่ดิฉันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเมื่อ 12 กันยายน 2548 ที่วัดไทยมคธพุทธวิปัสนา เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดียว่า

         ข้าจะยิ้มแย้มเเจ่มใส   ข้าจะอภัยแก่ทุกผู้

   ข้าจะทำดีแม้ศัตรู          ข้าจะอยู่ด้วยเมตตากรุณา

    ข้าจะรักทุกคน            ข้าจะไม่ดิ้นรนด้วยตัณหา

ข้าจะทำพูดคิดด้วยเมตตาข้าจะสร้างปัญญาให้กล้าคม

             

 

 เรามาชวยกันปั้นดินให้เป็นดาวกันเถอะค่ะ

 

                                   ครูกระเเต