ด้วยกรมบัญชีกลาง แจ้งให้ข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการใน 1 ตุลาคม 2549 ยื่นแบบขอรับบำนาญภายใน 30  มิถุยายน 2549 ซึ่ง กองการเจ้าหน้าที่ ได้แจ้งให้ข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ ส่งแบบขอรับบำนาญได้ ที่กองการเจ้าหน้าที่ มข. ภายใน 17 มิถุนายน 2549  เพื่อกองการเจ้าหน้าที่จะได้ทำเรื่องขอรับบำนาญให้ท่าน ซึ่งท่านก็จะได้รับเงินบำนาญรายเดือนได้ภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2549 นี้สมาชิกบล็อก ที่สังกัดคณะ/หน่วยงาน กรุณาช่วยแจ้งให้ข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการใน 1 ตุลาคม 2549 ทราบด่วนด้วยครับผม