ในระหว่างปิดภาคเรียนครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั้งระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา  มีเวลาปิดภาคเรียนน้อยมาก  เพราะเราครูผู้สอนทุกคนต้องเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

                      การอบรมครั้งนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ร่วมกับศูนย์ ERIC โรงเรียนสตรีวิทยา 2 จัดขึ้นเป็นเวลา 15 วัน

                      ข้อสรุปจากการอบรม คือ  ครูผู้สอนภาษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  วิธีการสอนที่ประสบความสำเร็จ

                     และจะมีการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง