Advocacy in health

โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ

มีโอกาสได้รับเชิญ(อิอิ) จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้เข้าอบรมหลักสูตร Advocacy in Health  ใช้วลาอบรมสี่วันด้วยกัน ที่มาที่ไปตอนแรกก็งง มาก ให้เรามาทำอะไรเนี่ย advocacy ,นคืออะไร แล้วเกี่ยวอะไรกับงานของเรา แล้วก็ได้ทราบมาว่าที่มาก็คือ มีโครงการ HCRP (Health care Reform Project ) หรือโครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขเป็นโครงการที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและสหภาพยุโรป โดยมีสปสช.เป็นองค์กรรับผิดชอบในการบริหารจัดการ มียุทธศาสตร์ 4 เรื่องด้วยกันคือ

 1. การพัฒนาเวชศาสตร์ครอบครัว ( Family Medicine)
 2. การพัฒนาระบบการเงินการคลังสาธารณสุข
 3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงพยาบาล
 4. การสนับสนุนและสร้างความช่วยเหลือทางสังคม Advocacy นี่เองแหละค่ะ เป็นการจัดกระบวนการสื่อสารและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการปฏิรูป สู่เป้าหมายและขยายการรับรู้สู่วงกว้าง

ซึ่งผลกระทบที่สำคัญของโครงการนี้คือการเพิ่มคุณภาพการบริการ ประชาชนเข้าถึงบริการและใช้บริการตามความจำเป็น ตอนนี้ก็เข้าใจแล้วละ ว่าเรา ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยอย่างแน่นอน เพราะเราเป็นองค์กรภาคี ที่มีส่วนในการพัฒนาคุณภาพการบริการ และจะAdvocate ให้รพ.ที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพ มีการพัฒนาคุณภาพกันอย่างต่อเนื่องอย่างไร อันนี้ก็ต้องใช้กระบวนการ Advocacy นี่แหละค่ะ ช่วยสนับสนุนให้เกิด ดดยต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการเรียนรู้วิทยากร เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งก่อนมาทุกคนยังไม่เข้าใจเลยว่า Advocacy คืออะไร ผู้เข้ารับการอบรมมาจากหลายที่ด้วยกัน แต่ที่มากที่สุดก็คือสปสช. มในเขตต่างๆ เช่นนครสวรรค์ อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี นครราชสีมาเป็นต้น การอบรมมีการทำ work shop มากกว่าการบรรยาย เพื่อให้สามารถเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้จริง ตั้งแต่คำนิยามของ Advocacy ซึ่งเป็นอะไรที่มากกว่าการประชาสัมพันธ์หรือการสื่อสารธรรมดา ต้องมีการโน้มน้าว สร้างกระแสให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในสิ่งที่เป็นปัญหา

โดยสรุปมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะ

 1. การ identify issue มาจากการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ประเด็นที่ต้องการ
 2. กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์
 3. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย
 4. พัฒนาข้อความที่ต้องการสื่อ
 5. พัฒนาช่องทางการสื่อสาร
 6. พัฒนาแนวร่วม/กลุ่มสนับสนุน
 7. ระดมทุน
 8. การดำเนินการ
 9. การติดตามและประเมินผล

และยังเสริมประสบการณ์ในการจัดทำสื่อ message เพื่อการรณรงค์ ทั้งทางด้านวิทยุ จม.ข่าว โปสเตอร์ ฯลฯ ซึ่งวิทยากร แต่ละท่านล้วนมีความรู้ประสบการณ์อย่างมาก รวมทั้งมีประสบการณ์จากเลขานุการมูนิธิเพื่อนหญิง มาเล่าประสบการณ์จากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง ในเรื่องกฎหมายการลาคลอด 90 วัน และการทำสื่อของสสส. ที่น่าสนใจ เป็นอยางมาก การเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ นับว่าได้ประโยชน์และบรรลุวัตถุประสงค์ ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  .♥♥ ·° เรื่องเล่าของพอลล่า·° .♥♥

คำสำคัญ (Tags)#advocacy

หมายเลขบันทึก: 33785, เขียน: 12 Jun 2006 @ 13:39 (), แก้ไข: 02 Jun 2012 @ 10:58 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)