ใกล้วันที่จะได้รับการประเมินจาก สมศ. เข้ามาทุกที แต่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ก็ยังไม่เรียบร้อย หลายคนก็ยังไม่ให้ความสำคัญ แต่ที่โชคดีที่สุด ก็คือ ได้ท่านรองฯ วิชัย หาญพลาชัย ลงมือทำงาน และติดตามงานด้วยตนเอง