การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพระยาประเสริฐฯ  จุดเน้นของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ที่เห็นว่าเหมาะสมน่าจะเป็น การสอนแบบบูรณาการ   เป็นการผสมผสานประสบการณ์การเรียนรู้ซึ่งอาจเป็นการผสมผสานเนื้อหาวิชาต่างๆในหมวดวิชาเดียวกัน  หรือต่างหมวดวิชา  ให้มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย  รู้จักคิดเป็น  แก้ปัญหาเป็น  และสามารถนำประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้