บูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูมะ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การสอนแบบบูรณาการ

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพระยาประเสริฐฯ  จุดเน้นของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ที่เห็นว่าเหมาะสมน่าจะเป็น การสอนแบบบูรณาการ   เป็นการผสมผสานประสบการณ์การเรียนรู้ซึ่งอาจเป็นการผสมผสานเนื้อหาวิชาต่างๆในหมวดวิชาเดียวกัน  หรือต่างหมวดวิชา  ให้มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย  รู้จักคิดเป็น  แก้ปัญหาเป็น  และสามารถนำประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นางมยุรี เหลืองสินศิริความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

การจัดการความรู้        ทำให้สามารถนำข้อมูลสารสนเทศที่มีมาจัดระบบและพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่   เป็นการพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง   ได้ทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ช่วยเสริมสร้างให้โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ  ขอให้กำลังใจนะ..

..GotSmiley for FREE! Click Here

สวัสดีค่ะ

เข้ามาเชียร์ผลงานของครูในโรงเรียนเดียวกันค่ะ

IP: xxx.122.64.234
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ