ในวันนี้ (7 มิ.ย.49) ผมได้มีโอกาสเป็นผู้ประเมินภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา โดยมีท่านประธานเป็น ผศ.ดร.สุภาณี เส็งศรี และมี ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์ และผม อาจารย์เอกรินทร์ ชุลีกร เป็นกรรมการ ซึ่งวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยานี้เป็นหน่วยงานย่อยหน่วยงานแรก ภายในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ได้เริ่มประเมินโดยใช้เกณฑ์ใหม่เอี่ยมอ่องของสมศ. (ที่อิงเกณฑ์มาตรฐาน สมศ.-อิงพัฒนาการ-อิงประสิทธิผลตามแผน ตามคะแนน 3-1-1) ซึ่งภาควิชาอื่นๆจะประเมินตามมาทีหลัง
        
วันแรกที่ได้รับ SAR อ่านแล้วรู้สึกทึ่งมาก เพราะมีการเขียนที่ดีมาก การบรรยายมีความเป็นระเบียบ และการนำเสนอหลักฐาน เป็น step-step ที่แสดงถึงการมี logical thinking  ไม่โดดไปโดดมา และรายงานข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญครบถ้วน + TOWS analysis ที่จะทำให้ผู้ประเมินสามารถ discuss ประเด็นนั้นได้อย่างมีข้อมูลครบถ้วน แถมยังจัดทำรายงานได้ดีตั้งแต่คำนำจนถึง list รายการเอกสารอ้างอิง เรียกได้ว่าดีตั้งแต่หน้าแรกยันหน้าสุดท้าย ที่แสดงถึงความตั้งใจในการทำอย่างมาก
        
การประเมินวันนั้น เริ่มตั้งแต่ 8.30 แล้วไปเสร็จเอา 20.00 แต่บุคลากรก็ยังอยู่รอฟังผลจนหยดสุดท้าย งานนี้จบลงด้วยดี ทุกคนมีความแช่มชื่น บรรยากาศในห้องสดใส ถึงแม้ข้างนอกจะมืดแล้วก็ตาม ชวนให้นึกถึง slide ที่ผมเคยบรรยายให้กับนิสิตป.โท สาขาประกันฯ ที่บอกว่าบรรยากาศสุดท้ายของการประเมิน ถ้าทำให้ออกมาแล้วเป็นเหมือนภาพหยาดน้ำบนใบไม้ได้ แทนที่จะเป็นภาพใบไม้ที่แห้งกรอบ ถือว่าประสบความสำเร็จ  วันนั้น การประเมินภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาจึงจบลงด้วยดี ทุกคนมีกำลังที่ไปพัฒนาภาคในจุดที่ตนเองมีความสนใจต่อไป
        
ในฐานะที่ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา เป็นหน่วยงานแรก ที่กล้าหาญทำการประเมินโดยใช้เกณฑ์ใหม่ของสมศ. รอบ 2 และจัดทำรายงานการประเมินตนเองได้เป็นอย่างดี จึงขอยกให้ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาเป็น Best Practice ของการทำ SAR/CAR ในระดับหน่วยงานย่อย ภายในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายละเอียดของ SAR/CAR ติดต่อได้ที่คุณวิระดา ประเสริฐ (กระแต) ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 055-261-000ต่อ 4668 นะครับ  งานนี้ได้รับการอำนวยความสะดวกจาก ดร.สมชาย แสงอาจเดช หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา และรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชาครับ