นวตกรรม ชาวมอดินแดง

 ทีมงานศูนย์บริการวิชาการ ได้ "ลปรร" เพื่อเตรียมการเพื่อจัดงานร่วมกับ ตลาดนัดอุดมศึกษา ในระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มกราคม ๒๕๕๐

Mayan Ruins

 ความหมาย "นวตกรรม คือ ความรู้ ความสามารถในการเรียนรู้ และ การนำไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลได้จริงในสังคมมนุษย์"

 นวตกรรม มีความเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ในทุกๆด้าน ตั้งแต่ วิธีคิด ภาษา วัฒนธรรม สิ่งอำนวยความสะดวก การเรียนรู้ และ ความเจริญทางสติปัญญา

(จาก หนังสือ นวตกรรมการเรียนรู้:คน ชุมชน และ การพัฒนา โดย พระมหาสุทิตย์ อาภากโร เขียน หน้า ๑๖ ISBN 974-9334-8-8)

 เชิญ ชาวมอดินแดง และ ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง แสดงความคิดเห็น งานเทคโนโลยี และ นวตกรรม ชาวมอดินแดง ๒๐๐๗ ควรจะมีทิศทาง แนวทางอย่างไร ครับ

JJ