โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จะจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว”  ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ คลองไผ่ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 18 -24 ตุลาคม 2548  

http://www.rspg.thaigov.net/exhibition.htm
http://www.rspg.thaigov.net/exhibition1.htm
http://www.rspg.thaigov.net/exhibition2.htm
http://www.rspg.thaigov.net/exhibition3.htm