ชีวิตพอเพียงสวนสมรม (ตอนที่ 1)


พอมีพอกิน คือ มีกิน มีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหรา ไม่เบียดเบียนผู้อื่น

      กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  ส่วนใหญ่ครูผู้สอนจะต้องวิเคราะห์สาระการเรียนรู้  มาตรฐานการเรียนรู้  และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  แล้วครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบอ้วน(คือกำหนดการสอนทั้งหน่วยการเรียน)  กำหนดเวลาเรียน  ซึ่งในหน่วยการเรียนนี้  ต้องใช้เวลา 30 ชั่วโมง   หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระ  สามารถแบ่งได้ดังนี้

        1. สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

        2. สิ่งมีชีวิตและกลุ่มสิ่งมีชีวิต

        3. ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

        4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

               - ทรัพยากร  ดิน   น้ำ   แร่ธาตุ  สัตว์ป่าและ ป่าไม้

                      

          จากการศึกษาเนื้อหาสาระและธรรมชาติของวิชา  เห็นได้ชัดเจนว่าโรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ ตั้งอยู่ในแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้  ครูผู้สอนจึงได้นำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาบูรณาการ  และจัดมวลประสบการณ์ให้นักเรียนเรียนรู้ไปพร้อมกัน  ครูผู้สอนจึงสำรวจแหล่งเรียนรู้  สำรวจเส้นทาง  ติดต่อภูมิปัญญาชาวบ้าน แล้วจึงจัดทำแผนการเรียนรู้ย่อยราย 1 ชั่วโมง - 2 ชั่วโมง จัดทำใบความรู้  ใบกิจกรรม  แบบฝึกหัด  เตรียมสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในแต่ละชั่วโมง  ประสานภูมิปัญญา  นัดหมาย วันเวลา และ กิจกรรมที่เขาจะจัดให้กับนักเรียน   

          ก่อนเริ่มต้นที่จะเรียนตามแผนที่วางไว้  ครูก็เริ่มให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน  ตรวจสอบ  และ บอกผลการสอบแก่นักเรียน   แต่ข้อจำกัดของการสอนนักเรียนประถม ครูต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด  คอยแนะนำ กระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้ และ ต้องตั้งคำถามหลังจากการเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดแนวความคิดในการสรุปองค์ความรู้ได้ ที่สำคัญคือต้องดูแลความปลอดภัยในการเดินทางและการเรียน 

    

        ในชั่วโมงแรกของการเรียน  ต้องใช้เวลา 2 ชั่วโมง  โดยมีกิจกรรมสำรวจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  ครูนำนักเรียนไปศึกษาสวนสมรม (สวนที่ปลูกพืชหลายชนิด ผสมปนเปกัน) หลังโรงเรียน  เป็นของคุณครูขิน  พูนทอง  ซึ่งเป็นข้าราชการบำนาญ  และเป็นผู้นำของเกษตรกรในหมู่บ้าน ( ใช้เวลาเดินทาง 5  นาที)  ไม่ต้องห่วงเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียน

         นักเรียนฟังคำอธิบายเรื่องสวนสมรม  และสิ่งแวดล้อมในสวนสมรม  แล้ว ออกไปสำรวจตามใบกิจกรรม  นักเรียนบันทึกสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่พบเห็น   สังเกตอุณหภูมิของน้ำ  ความเป็นกรดเป็นเบสของดิน  (นักเรียนทดสอบโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ และกระดาษลิตมัส  กระดาษpH )   หลังจากใช้เวลาในการสำรวจและทดสอบ       45 นาที  คุณครูขินก็สรุปให้ฟังอีกครั้ง  นักเรียนเดินทางกลับโรงเรียน  วันนี้เราใช้เวลาเกิน 2 ชั่วโมง ดีที่ชั่วโมงสุดท้ายเป็นชั่วโมงสอนเสริมตามกลุ่มสาระ  จึงไม่เบียดบังวิชาของคนอื่น  แต่ต่อไปเราคงต้องควบคุมเวลาใหม่   นักเรียนได้หยุดพัก 10 นาที ดื่มน้ำ แต่ละกลุ่มสรุปองค์ความรู้   และนำเสนอผลงานด้วยวาจา  และนำผลงาน ติดไว้ที่ป้ายนิเทศในห้องเรียน

 

ผลพลอยได้จากการเรียน

    - ความรู้จากประสบการณ์จริง

    - ความสนุกสนานในการเรียนนอกห้องเรียน

    - ความเป็นอิสระในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภูมิปัญญา

    - ฯลฯ (มากมาย  บรรยายไม่หมด)

ครูผู้สอน  ได้สนุกสนาน  และมีความสุข ไปกับนักเรียนด้วย

สิ่งที่ต้องควบคุม

   1. เวลา

   2. วัสดุอุปกรณ์

   3. ใบความรู้   ใบกิจกรรม

   4. การประสานงานกับภูมิปัญญา

   ต้องเพียงพอ  และเหมาะสม

 

 

 

ภาคผนวก

ใบความรู้

“อำเภอลานสกา เป็นส่วนหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในอดีตได้จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอเรียกว่า กิ่งอำเภอเขาแก้ว ต่อมาเปลี่ยนชื่อ      เป็น  กิ่งอำเภอลานสกา  และได้ยกฐานะ  เป็นอำเภอลานสกา ในปีพ.ศ. 2501 จนถึงปัจจุบัน”

“ชาวลานสกามีวิถีชีวิตที่สงบ สังคม แบบเครือญาติ อาชีพหลักส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนผลไม้ ที่เรียกว่า สวนสมรม    หรือ    สวนสมลม”

    ชาวลานสกาส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนตามบริเวณที่ราบเชิงเขา  เช่น บ้านคีรีวง    บ้านเขาแก้ว บ้านลานสกา บ้านท่าดี และบ้านขุนทะเล   ในระยะหลังๆ  บริเวณที่ราบ          มีการปลูกผลไม้แยกเฉพาะกันบ้าง ได้แก่ มังคุด ลองกอง เงาะ แต่อย่างไรก็ตาม ในสวนยังมีผลไม้อื่นผสมอยู่บ้าง เรียกว่า  เกษตรแบบผสมผสาน  เกษตรธรรมชาติ หรือ  เกษตรธาตุสี่  แต่ชาวบ้านลานสกายังเรียกว่า “สวนสมรม”

 

                              ใบความรู้ที่ 2

เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัส   ชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิต   แก่พสกนิกรชาวไทย  เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้  โดยมีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ 

 

                                      ใบความรู้ที่ 3

สิ่งรอบตัวเรามีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตเรียกว่า สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต   เช่น   คน    สัตว์  พืช   จุลินทรีย์    เป็นต้นส่วน  สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต เช่น อากาศ  แสง  เสียง ความร้อน  น้ำ  สมุด ปากกา    เป็นต้น

             

ตัวอย่างผลงานนักเรียน

 

 

 

 

ดอกอัญชันที่เกิดขึ้นเองในสวนสมรม จัดเป็นพืชสมุนไพร

 

หมายเลขบันทึก: 336258เขียนเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2010 16:44 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 22:25 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (46)
 • ขอแอบขโมยความคิดเป็นของตนเองบ้างนะจ๊ะ
 • นักเรียนคงสนุกมาก
 • ขอบคุณที่แบ่งปันค่ะ

สวัสดีค่ะ

 • ขอปรบมือให้คุณครูค่ะ
 • ชื่นชมมากค่ะ..ครูมืออาชีพจริง ๆ
 • ทำอย่างไรอยากจะให้มีคุณครูมาอ่านกันเยอะ ๆ
 • น้องกานต์สบายดีไหมคะ

ขอนุญาตนำไปใช้บ้างนะครับ


สุขสันต์วันวาเลนไทน์ครับ

 • สวัสดีคะครูดาวเรือง
 • นับว่าเป็นโชคดีของนักเรียนนะคะที่ได้เข้าไปสัมผัสยังแหล่งเรียนรู้ที่แท้จริง
 • นำความรักวันวาเลนไทน์มาฝากคะ...

พี่สรจ๋ามารักกันอย่างเคยๆจ้า...

P สวัสดีค่ะ

ขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจ

ช่วยแนะนำด้วยนะคะ

P สวัสดีค่ะ

 • ขอบคุณที่เข้ามาทักทาย
 • อนุญาตให้ติ-ชมนะคะ
 • จะได้นำไปปรับปรุงให้ดีขึ้น

P  ขอบคุณค่ะคุณครู

 • ดีใจที่คุณครูมาเยี่ยมในแห่งความรักค่ะ
 • ขอให้คุณครู มีความรัก  ร่ำรวย   เฮงๆๆค่ะ

สวัสดีค่ะ

ดีใจและสุขใจไปด้วยใน "สวนสมรม" ค่ะ

หลายปีก่อน คนไม่มีรากเคยไปเยี่ยมชม สวนสมรมของคุณครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 1 คุณตรีวุธ พาระพัฒน์ แต่ท่านได้เสียชีวิตไปแล้วค่ะ

ขอบคุณที่นำสาระดี ๆ มาเล่าสู่กันฟังนะคะ

(^___^)

สวัสดีครับ สุดยอดมากครับ

สวัสดีครับ

 • นักเรียนคงชอบมากๆเพราะเรียนจากตำรากับเรียนจากของจริง มันให้ควมรู้สึกที่เทียบกันไม่ได้เลย
 • เป็นการเรียนการสอนที่เยี่ยมยอดจริง ขอชื่นชม จากใจจริง
 • โชคดีมีสุขมากๆ นะครับ

สมัยตอนเป็นเด็กไม่ค่อยชอบวิชาวิทย์เลยค่ะ..รู้สึกว่ายาก..แต่พอมาเห็นการเรียนการสอนของครูดาวเรืองแล้ว..อยากอายุ 11 ขวบค่ะ..จะได้ทำใบงานสวยๆอย่างนี้ น่าเรียนรู้มากค่ะ..คุณครูขา...หนูขอตกแต่งใบงานและระบายสีด้วย..ได้มั้ยค่ะ..อิอิ..

สุขสันต์วันแห่งความรักน่ะค่ะ..Love.

P ขอบคุณค่ะ

 • ขอบคุณสำหรับกำลังใจในวันแห่งความรักค่ะ 

P ขอบคุณค่ะ  คำสั้นๆแต่สามารถสร้างพลังได้มากมาย

ขอบคุณอีกครั้ง

P  สวัสดีค่ะ

 • อนุญาตให้เรียนพร้อมน้องไอซ์ค่ะ
 • อย่าลืมระบายสีให้สวยงาม ตามความชอบค่ะ

สวัสดีค่ะคุณครูดาวเรือง

มาชมสวนสมรม ชอบและชื่นชมค่ะ ตอนเด็กก็ไม่ค่อยชอบวิชาวิทย์ค่ะ

เพราะยากๆ ทดลองสูตรอะไรไม่รู้ มาชม ชีวิตและสิ่งแวดล้อมแล้ว ว้าว

ใช่เลบยค่ะ เด็กๆ คงสนุกกับการเรียน ในห้องทดลองจริงๆ มีความสุขนะคะ

สุขสันต์วันแห่งความรัก ทุกวี่วัน ค่ะ  

 • มาบอกรักพี่สาว
 • เก่งจังค่ะสุดยอดเลยยยย

สวัสดีค่ะ น้องpoo

 • วิทยาศาสตร์ไม่ใช่วิชาที่ยากเลย
 • เพียงแต่เราต้องรักแล้วจะเห็นว่าง่าย  สนุกสนาน
 • เรียนวิทยาศาสตร์มีชีวิตชีวา ได้ทำกิจกรรมหลายๆกิจกรรม
 • ขอบคุณค่ะที่ให้กำลังใจ

สวัสดีค่ะคุณครู

 • ขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบสีแดงค่ะ
 • รักคุณครูเช่นกันค่ะ

P  สวัสดีจ้าน้องสาว

ได้หัวใจน้องรักในวันวาเลนไทน์จะเก็บไว้อย่างดี

ขอบคุณค่ะ

 • หากยึดติดกับความคิดของคนอื่น
 • ที่เขาต่างหยิบยื่นเอามาให้
 • แล้วจะมองเห็นหรือ...ความเป็นไป
 • เพราะว่าใจ  เรานั้นไม่ได้ไตร่ตรอง
 • ทั้งเหตุผล ต้นปลาย หลายหลายอย่าง
 • ย่อมจะมีหนทางที่ถูกต้อง
 • เป็นตัวของตัวเราเข้าทำนอง
 • อย่าเอาความคิดของใคร...ครอบงำ

                   

สวัสดีค่ะP

 • ดีใจจังที่พี่ชายมาเยี่ยม
 • จะไตร่ตรองด้วยใจ  และสติ
 • จะใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์
 • ขอบคุณพี่ชายที่ชี้แนะ

                คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

ชื่นชมกับคนทำงานเพื่อสังคมขอรับ

                       

น้องกานต์ เป็นอย่างไรบ้างขอรับ ฝากความคิดถึงด้วยขอรับเเละขอมอบดอกไม้ให้น้องสาวที่น่ารักด้วยใจจริง...พี่อาจารย์

          

 • ไม่มีใครเตือนใครได้  ไม่มีใครสอนใครได้ ไม่มีใครชี้แนะใครได้
 • ถ้าตัวเราเองไม่เตือน ไม่สอน ไม่ชี้แนะตัวเราเอง
 • เป็นตัวของตัวเอง
 • ฟังได้ แต่ต้องไตร่ตรอง
 • ขอบใจที่เข้าใจ

สวัสดีค่ะอาจารย์

 

ต้นแบบครูวิทยาศาสตร์ของแท้ค่ะ... การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนจากของจริง ความรู้ที่เด็กๆ ได้รับจะเป็นความรู้ที่ยั่งยืน ไม่มีวันลืม เพราะเขาได้เรียนอย่างมีเป้าหมาย มีความสุขกับสิ่งที่เข้าได้สัมผัส ได้พบเห็น เกิดองค์ความรู้ให้ขึ้นในสมองน้อยๆ ของเค้าโดยไม่รู้ตัว  ชื่มชม และชอบ วิธีการสอนแบบนี้ค่ะ

เป็นกำลังใจให้อาจารย์นะคะ

หลายวันที่ผ่านมา มีภาระหน้าที่ราชการ ไม่สามารถมาส่งความสุขในเทศกาลสำคัญได้  ขออนุญาตมอบความรัก ความปรารถนาดีย้อนหลัง  ให้แก่อาจารยดาวเรือง และครอบครัว  รวมทั้งน้องกานต์ ลูกสาวคนเก่งของครูใจดีด้วยค่ะ 

Happy Valentine's and Chinese New Year's Day to you and your family. 

 

 

 

P สวัสดีค่ะพีชาย

 • ขอบคุณค่ะ

                       คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

P  สวัสดีค่ะ  อาจารย์

 • ขอบคุณสำหรับการเข้ามาเยี่ยมและทักทาย
 • ขอบคุณสำหรับน้ำใจและความหวังดีที่มีต่อน้องกานต์
 • ขอบคุณมากๆค่ะ

สวัสดีค่ะคุณครูใจดี

 • คิดถึงนะคะ  วันวาเลนไทน์เพิ่งผ่านมาคุณครูคงมีความสุข
 • อิ่มเอิบและเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักกับครอบครัวที่อบอุ่น
 • จะเล่าให้น้องกานต์ฟังค่ะ ว่าคุณแม่ใจดีเขานำรักมาฝาก
 • ขอบคุณค่ะ

เห็นภาพแล้วคิดถึงภาคใต้และป๊ะหลน จากนราธิวาสครับ

สวัสดีค่ะอาจารย์

 • จะรออยู่ที่ภาคใต้  มาเพื่อไหร่  ฮาโหลมาด้วย
 • จะไปรอชื่นชม  ฟังบรรยายสรรพคุณจากน้องแมวมาแล้ว
 •  จะรอเห็นด้วยตาตัวเอง  55555555

สวัสดีคุณครูดาวเรือง

ตอนเรียนอยู่ที่ เบญจมฯ ก็เคยไปสวนสมรมคีรีวงที่ลานสกาค่ะ หลังน้ำท่วมใหญ่ เพราะเป็นกรณีศึกษาการรวมตัวของชาวบ้านหลังอุทุกภัยที่ประสบความสำเร็จสูง

จ๋า :)

สวัสดีค่ะคุณjaa

 • บ้านครูดาวเรืองอยู่ในตำบลเดียวกับหมู่บ้านคีรีวง
 • ก่อนถึงคีรีวงสัก 4-5 กิโล
 • ดีใจมากที่พบศิบย์เก่าของโรงเรียนเบญจมฯ 
 • สถาบันเดียวกับครอบครัวพี่
 • ขอบคุณนะคะที่มาเยี่ยม
 • แวะมารับความรู้จากดาวเรืองค่ะ
 • เก่งจริงๆ
 • ชอบกระท่อมจังเลยค่ะ

สวัสดีค่ะ

 • นอนดึกจัง  ดูแลสุขภาพนะคะ
 • อ้อ ลืมไปว่าเขามีลูกสาวเป็นหมอ
 • ขอบคุณค่ะที่มาเยี่ยม

ภาพและเรื่องราวที่น่ารักค่ะ

P  ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมค่ะ

ดีจริงๆครับ ผมชอบแนวทางที่ใช้สอนเด็กครับ

P ขอบคุณค่ะท่านนาวาเอก วสันต์   จันทวงศ์

ขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะ

สวัสดีค่ะ พี่ดาวเรือง

"พอมีพอกิน คือ มีกิน มีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหรา ไม่เบียดเบียนผู้อื่น"

อนุโมทนาบุญวันมาฆะบูชาค่ะ

 • เอาน้ำทะเล
 • มาแลกกะน้ำดื่มจ้ะ

P  ขอบคุณสำหรับสิ่งดีดีที่นำมาฝากจ้า

P  ขอบคุณค่ะที่มีของแลกเปลี่ยน

ถ้าดื่มหมดอย่าลืมบอกนะคะ จะส่งน้ำคลองให้สักคลอง

55555555  กินได้นานแน่ๆ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี