ข้าราชการพลเรือนมหาวิทยาลัย สายบริการวิชาการ (สาย ข.)  และสาย
บริหารธุรการ(สาย ค.) มีโอกาสและความก้าวหน้าตามตำแหน่งหน้าที่ ที่เริ่มต้นบรรจุ
จำแนกตามระดับแรกเริ่มของการบรรจุ ได้ดังนี้

 


               ตำแหน่งแรกเริ่มบรรจุ                 ความก้าวหน้าสูงสุดในตำแหน่ง
                          ระดับ 1 (วุฒิ ปวช.)                          ระดับ 4
                          ระดับ 2 (วุฒิ อนุปริญญา )                  ระดับ 5
                          ระดับ 3 (วุฒิ ปริญญาตรี)          ระดับ 6  หรือ 7 (หัวหน้างาน)
                          ระดับ 4 (วุฒิ ปริญญาโท)         ระดับ 6  หรือ 7 (หัวหน้างาน)
                          ระดับ 5 (วุฒิ ปริญญาเอก)        ระดับ 6  หรือ 7 (หัวหน้างาน)
             ข้าราชการพลเรือนมหาวิทยาลัย สายบริการวิชาการ (สาย ข.)  และสายบริ
หารธุรการ(สาย ค.) เมื่อเริ่มต้นบรรจุในระดับต่ำที่สุดเป็นข้าราชการ ระดับ 1 (สาย 1 )
ด้วยวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  มีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่  ได้สูงสุด
เพียงแค่ระดับ 4 เท่านั้น 
หากไม่มีการศึกษาต่อเพิ่มเติม(วุฒิสอดคล้องกับณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง)  และขอปรับวุฒิที่เริ่มต้นบรรจุเป็นสาย 2  เช่น
              ข้าราชการพลเรือนมหาวิทยาลัย สายบริการวิชาการ (สาย ข.)  และสายบริ
หารธุรการ(สาย ค.)  เมื่อเริ่มต้นบรรจุในระดับ 2 (สาย 2 ) ด้วยวุฒิอนุปริญญา (ปวท. ,
ปวส. ,ปกศ.สูง/ เทียบเท่า)มีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ได้สูงสุดเพียงแค่ระดับ 5
เท่านั้น
 หากไม่มีการศึกษาต่อเพิ่มเติม(วุฒิสอดคล้องกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง)
และขอปรับวุฒิที่เริ่มต้นเป็นสาย 3  เช่น
         ข้าราชการพลเรือนมหาวิทยาลัย สายบริการวิชาการ (สาย ข.)  และสาย
บริหารธุรการ(สาย ค.)  เมื่อเริ่มต้นบรรจุในระดับ 3 (สาย 3 )  ด้วยวุฒิปริญญาตรี /
เทียบเท่า มีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ ได้สูงสุดเพียงแค่ระดับ 6 เท่านั้น ยกเว้น
ถ้าเป็นหัวหน้างานจึงจะสามารถก้าวหน้าถึงระดับ 7  เช่น

               ข้าราชการพลเรือนมหาวิทยาลัย สายบริการวิชาการ (สาย ข.)  และสาย
บริหารธุรการ(สาย ค.)  เมื่อเริ่มต้นบรรจุในระดับ 4 (สาย 4 )  ด้วยวุฒิปริญญาโท /
เทียบเท่า มีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ ได้สูงสุดเพียงแค่ระดับ 6 เท่านั้น เท่ากับ
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เริ่มต้นบรรจุในระดับ 3 (สาย 3) ยกเว้นถ้าเป็นหัว
หน้างานจึงจะสามารถก้าวหน้าถึงระดับ 7 

               **ข้าราชการพลเรือนมหาวิทยาลัย สายบริการวิชาการ (สาย ข.)  และสาย
บริหารธุรการ(สาย ค.) ที่เริ่มต้นบรรจุด้วยวุฒิปริญญาตรี จากระดับ 3(สาย 3 ) แม้จะมี
การศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือจะเป็นปริญญาเอก ตรงตามสายงานมีการขอปรับ
วุฒิตามระเบียบทางราชการ  ก็ไม่สามารถเจริญก้าวหน้าไปกว่าระดับ 6  นี้ได้เลย หาก
บุคคลผู้นั้นมิได้ดำรงตำแหน่งทางการบริหาร เช่นเป็นหัวหน้างาน จึงจะสามารถก้าวหน้า
ไปถึงระดับ 7 ซึ่งในระดับคณะ/หน่วยงาน เทียบเท่าคณะมีหัวหน้างานระดับ 7 มากที่สุด
ได้เพียงแค่ 5 ตำแหน่งเท่านั้นคือ หัวหน้างานบริหารและธุรการ  ,  หัวหน้างานนโยบาย
และแผน  ,  หัวหน้างานคลังและพัสดุ  , หัวหน้างานบริการการศึกษา และ หัวหน้างาน
บริการวิชาการและวิจัย เท่านั้น
                นอกจากนี้ข้าราชการพลเรือนมหาวิทยาลัย สายบริการวิชาการ (สาย ข.) 
และสายบริหารธุรการ(สาย ค.) ในระดับคณะ/หน่วยงานสามารถที่จะเจริญก้าวหน้าไปถึง
ระดับ 8 ได้ในตำแหน่งทางการบริหารเช่น  เลขานุการคณะ  หรือ ผู้อำนวยการกอง ซึ่ง
ก็มีได้เพียงหนึ่งเดียวของคณะ
/หน่วยงานเท่านั้น

         ***จึงไม่แปลกเลยที่ พ่อก็เป็น C.6  , แม่ก็เป็น C.6 ลูกจบปริญญาตรีมาบรรจุ
เป็น C.3  อีก 8-10 ปี ต่อมาลูกเป็น C.6  เท่ากับพ่อและแม่ เห็นอยู่มากมายในมหา
วิทยาลัย***

        พูดง่ายๆว่าข้าราชการสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะบรรจุด้วยวุฒิปริญญา
ตรี , โท หรือ เอก ถ้าไม่ได้เป็นหัวหน้างาน หรือผุ้บริหาร "ก็เกษียณตายคาซี 6"