การทำโครงการเพิ่มคุณภาพสิ่งส่งตรวจ และลดความเสียหายของสิ่งส่งตรวจทางท่อลม เป็นโครงการที่ต้องสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นโดยเฉพาะกับหอผู้ป่วยทั้งหมด เรื่องนี้ผู้เขียนก็กังวลเหมือนกันว่า  การที่เราแก้ปัญหาตรงจุดนี้ แต่อาจไปกระทบกับจุดอื่น ผู้เขียนเรียนด้วยความจริงใจว่า ผู้เขียนในฐานะที่อยู่จุดรับสิ่งส่งตรวจ เราต้องได้สิ่งส่งตรวจที่มีคุณภาพดีที่สุด และต้องขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย และคิดว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็คงอยากให้ได้สิ่งส่งตรวจที่มีคุณภาพดีที่สุดเช่นกัน เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย