ปฐมบทแห่งองค์ความรู้เรื่องสื่อพื้นบ้านสื่อสารสุข

               

                เป็นหนังสือรวบรวมบทความ 6 เรื่องที่เป็นทั้งแนวคิดและประสบการณ์ของโครงการสื่อพื้นสื่อสารสุข ซึ่งมีเป้าหมายที่จะนำสื่อพื้นบ้านมาสร้างเสริมสุขภาพและในเวลาเดียวกันก็แสวงหาแนวทางในการเสริมความเข็มแข็งให้แก่สื่อพื้นบ้านเองด้วย
                บทความทั้ง 6 เรื่องแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ส่วนแรก เป็นความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อพื้นบ้าน ส่วนที่ 2 กล่าวถึงลักษณะเด่นของสื่อพื้นบ้าน คือความหลากหลายทางวัฒนธรรม และส่วนสุดท้ายเป็นแนวคิดและตัวอย่างรูปธรรมของการดำเนินงานที่มีการนำสื่อพื้นบ้านมาใช้การเสริมสร้างสุขภาวะทั้ง กาย จิตใจ –อารมณ์ สังคม และจิตวิญาณ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สื่อสารสุขความเห็น (0)