ในช่วงนี้ทุกโรงเรียนจะจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารี   โรงเรียนได้จัดโครงการร่วมกับโรงเรียนในตำบลกำโลน  อำเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จำนวน  5  โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๔  โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์   โรงเรียนวัดสมอ   โรงเรียนวังไทร   โรงเรียนวัดจันทร์   ปีนี้ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายที่ พระตำหนักปากพนังซึ่งตั้งอยู่บริเวณลุ่มน้ำปากพนังล้อมรอบด้วยแม่น้ำมีลักษณะสถาปัตยกรรมของภาคใต้อย่างโดดเด่นชัดเจน สวยงามมาก

Thanks: ฝากรูปฟรี ดิกชันนารีออนไลน์ ข้อมูลท่องเที่ยว

วันที่ 14 มกราคม  2553  นักเรียนพร้อมกันที่โรงเรียน  ตั้งแต่เวลา 7.00 น. เดินทางโดยรถโดยสารเล็ก  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง  โรงเรียนของเราไปถึงเป็นโรงสุดท้าย  ทุกโรงเรียน รออยู่ก่อนแล้ว   ผู้กำกับ รีบเรียกลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ จัดหมู่จัดกองตามที่ตกลงไว้โดยรวมกับทุกโรงเรียน  เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักสนิทสนมกับเพื่อนต่างโรงเรียน

รวมพล  ผู้กำกับทักทาย  นัดหมายตามกำหนดการ   ฝ่ายนันทนาการเริ่มร้องเพลงเพื่อละลายพฤติกรรมของลูกเสือและเนตรนารีต่างโรงเรียน  เป็นเพลงสนุกสนาน  สร้างความคึกคัก  และกระตือรือร้น ในการเข้าร่วมกิจกรรม

 

หลังจากมีความสนิทสนมกันพอสมควร  ก็เริ่มกิจกรรมลอดซุ้ม

เริ่มพิธีการสดุดีมหาราชา

พิธีเปิดกอง

สร้างค่ายพักรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

 

         ตอนบ่ายเรียนตามฐานการเรียนรู้  เป็นการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริงที่นักเรียนสนใจและให้ความร่วมมือมากที่สุด  เช่น การเรียนเงื่อน   ปฐมพยาบาล คนเป็นลม  คนถูกงูกัด    การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย  การสะกดรอยและ  การห้อยโหน  ปีนป่าย นักเรียนสนุกสนาน  เหน็ดเหนื่อยจนถึงตอนเย็น    นักเรียนก็ไปอาบน้ำและหุงหาอาหาร  ลูกเสือชอบมากในการเดินไปเยี่ยมทำความรู้จักกับเนตรนารีต่างโรงเรียน  ทักทายทำความรู้จัก  บันทึกชื่อ  แข่งขันว่าใครรู้จักเพื่อนต่างโรงเรียนมากที่สุด  แล้วก็นัดหมายในการไปรับประทานอาหารร่วมกัน  ก่อนที่ผู้กำกับนัดหมายการแสดงรอบกองไฟ  นักเรียนหาที่สำหรับการฝึกซ้อม  ผู้กำกับก็แยกกลุ่ม  แม่ก็ไปนั่งคุย  สอบถามทุกข์สุข ผลัดเปลี่ยน ไปอาบน้ำ  พ่อเสือก็เล่าเรื่องตลก ฮาเฮกัน  แล้วก็มาร่วมกันรับประทานอาหาร  ตอนนี้จะมีพ่อเสือ  แม่เสือ ลูกเสือที่บ้าน  มาเยี่ยม  นานๆครั้งที่ทุกคนได้พบกัน  เห็นแต่รอยยิ้ม  ความเหน็ดเหนื่อยจากในห้องเรียนก็มลายหายไป   ค่ำลงพ่อเสือ  แม่เสือก็ช่วยกันร้องเพลง ให้ลูกเสือๆแสดงรอบกองไฟ   เวลา 22.30 น. ก็สวดมนต์  นัดหมายกิจกรรมในวันรุ่งขึ้น

     ตอนเช้าหลังจากออกกำลังกายก็หุงหาอาหารสำหรับรับประทานในตอนเช้าและคดห่อสำหรับการเดินทางไกล   แล้วทุกคนก็ไปเข้านอน  ผู้อำนวยการฝึกประชุมผู้กำกับ  พูดคุย ปัญหาและอุปสรรค  มอบหมายหน้าที่ในวันรุ่งขึ้น   แต่ที่เพิ่มเป็นพิเศษคือการเข้าเยี่ยมชมพระตำหนัก   พิพิธภัณฑ์ 

 และประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ

บนสันเขื่อน

        "อุทกวิภาชประสิทธิ" เป็นนามพระราชทานที่เป็นมงคลยิ่ง มีความหมายถึง ความสามารถ แบ่งแยก น้ำจืด น้ำเค็ม ได้สำเร็จ นั่นคือ มีการบริหาร จัดการ อย่างสมดุล ปิดกั้นน้ำเค็มไม่ให้รุกเข้าไปในลำน้ำ กักเก็บน้ำจืดไว้ใช้ดำรงชีพซึ่งจะเป็นบทเริ่มต้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน และเอื้ออำนวยให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้ำปากพนัง เป็นไปอย่างยั่งยืน

 
         ตอนบ่ายจึงร่วมกิจกรรมสนุกสนานตามฐานต่างๆเช่น  ฐานไหวิเศษ  ฐานกู้ระเบิด ฐานเดินสะพานเชือกข้ามคลอง   นันทนาการ 

 

     บางกิจกรรมต้งตัดออกเพราะเวลาไม่เพียงพอ  เพราะต้องใช้เวลาในการเดินทางกลับ  จึงต้องรวบรัดให้เสร็จสิ้นในเวลา 15.00 น. แล้วบำเพ็ญประโยชน์  รื้อค่ายพัก  ปิดกอง  กลับถึงโรงเรียน  เวลา 17.00 น. ผู้ปกครองนั่งรอด้วยความเป็นห่วง 

  

        เสร็จสิ้นกิจกรรม  ครูต้องเตรียมกิจกรรมจัดซุ้มอาหารในงานวันครูอีก ......พักก่อนนะคะ  แล้วจะมาเล่าใหม่  เมื่อมีโอกาส  /  ดาวเรือง