ประหยัด ช่วยงาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
Username
prayat299
สมาชิกเลขที่
76703
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

ชื่อ ประหยัด ช่วยงาน

ภูมิลำเนาเดิม บ้านหนองพลอง ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติการศึกษา

2529    ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2539    ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผลงานวิชาการ

ตำราสารสนเทศและการสืบค้น

ตำราการรู้สารสนเทศ

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาห้องสมุดและสังคมการเรียนรู้

ผลงานวิจัย

2547    เรื่อง  “โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง”

2549    เรื่อง  “การสังเคราะห์งานวิจัย ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต การจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแกะสลักไม้ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือตอนบน”

2550    เรื่อง   “การพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนจนโดยการทำแผนชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง”

2553    เรื่อง   “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการแหล่งเรียนรู้โบราณสถานเวียงเกาะกลาง ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน” 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท