ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหลังสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับตำบลวังตะกอจัดทำแผนแม่บทชุมชนและยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพรแบบบูรณาการ  สิ่งหนึ่งที่ได้คือ กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ให้สามารถพึ่งพาตนเองและพึ่งาอาศัยซึ่งกันและกัน  โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายและจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ ให้บริการข้อมูลที่หลากหลายแก่นักเรียน,นักศึกษา,ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปซึ่งอยู่ภายใต้ศูนย์การเรียนรู้แผนแม่บทชุมชนตำบลวังตะกอ