core ของสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร

ช่วยพิจารณาและแสดงความเห็นด้วยค่ะ

เมื่อวันที่  30  สิงหาคม  2548  สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร ได้จัดประชุมคณะทำงานและได้กำหนด core ของสำนักงานฯ ดังนี้

1.  ด้านบริหารจัดการองค์กร  ประกอบด้วย
     1.1  ภาวะความเป็นผู้นำ
     1.2  การทำงานเป็นทีม
     1.3  การมีส่วนร่วมของบุคลากร
     1.4  การวางแผนและจัดระบบงาน
     1.5  การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงาน

2.  ด้านการบริการประชาชน  ประกอบด้วย
     2.1  การประเมินผลด้านขั้นตอนการให้บริการ
     2.2  การมีจิตมุ่งบริการ
     2.3  การบริการที่ดี

3.  ด้านการชั่งตวงวัด  ประกอบด้วย
     3.1  ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด
     3.2  ตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัด
     3.3  ออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจชั่งตวงวัด

4.  ด้านกฏหมาย  ประกอบด้วย
     4.1  พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  พ.ศ. 2542
     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-Commerceความเห็น (0)