เวลาไปธุระหรือประสานงานที่อำเภอ จะเห็นว่าประชาชนจำนวนมากไปใช้บริการติดต่อเรื่องราวต่าง ๆ ในแต่ละวัน บางครั้งก็มีเวลาว่าง ห้องสมุดประชาชนอำเภอพะโต๊ะ จึงได้นำเอาหนังสือ วารสารต่าง ๆ ไปวางไว้ในตู้ของอำเภอเพื่อบริการให้ประชาชนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในเรื่องของอาชีพ สาระบันเทิงต่าง ๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ของที่ว่าการอำเภอคอยบริการอำนวยความสะดวกและคอยสังเกตพฤติกรรมการอ่าน พบว่าในแต่ละวันจะมีผู้ใช้บริการการอ่านเฉลี่ยวันละ 50 คน เดือนละ 200 คน โครงการนี้ดำเนินการมาแลัว 4 เดือน มีผู้อ่านนอกห้องสมุดเพิ่มขึ้นจำนวน 400 คน และในอนาคต ห้องสมุดประชาชนอำเภอพะโต๊ะจะนำหนังสือไปบริการที่โรงพยาบาลอำเำภอพะโต๊ะอีกจุดหนึ่ง  และถ้าชุมชนใดสนใจจะมารับหนังสือไปไว้บริการคนในชุมชนก็สามารถประสานไปที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอพะโต๊ะได้ทุกเมื่อ