จากการสังเกตพบว่าผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนจังหวัดชุมพรมักไม่ค่อยหยิบหนังสือในตู้มาอ่าน ยกเว้นหนังสือที่ตัวเองสนใจ ทำใ้ห้ใช้ประโยชน์จากหนังสือที่มีอยู่ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชน

        ผู้เขียนจึงแก้ปัญหากระตุ้นให้คนได้มีโอกาสเลือกและอ่านหนังสือมากขึ้น โดยการคัดเลือกนำหนังสือที่น่าสนใจ เช่น หนังสือใหม่ หนังสือดีเด่น หนังสือที่อยู่ในความนิยมเอามาตั้งวางโชว์ เอาออกจากตู้มาตั้งวางโชว์ในจุดที่เห็นเด่นชัดและง่ายต่อการหยิบมากขึ้น เสมือนกับเป็นการเชิญชวนและเร้าใจผู้อ่านให้หยิบหนังสือไปดูและไปอ่าน เช่นเอามาโชว์บนชั้นหนังสือที่มีความสูงประมาณ 1 เมตร  จากการสังเกตพบว่าเฉพาะมุมนี้มีผู้มาหยิบยืมหนังสือดังกล่าวไปอ่านและยืมกลับบ้านมากยิ่งขึ้นจากการยืมปกติ วันละ 25 เล่ม ตกเดือนละ 750 เล่ม

         พวกเราในฐานะผู้ให้บริการส่งเสริมให้คนอ่านหนังสือรู้สึกภาคภูมิใจที่กิจกรรมเล็ก ๆ นี้เพิ่มให้คนอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้น