คุณลิขิต อันพึงประสงค์ ในการประชุม เสวนาเครือข่ายมหาวิทยาลัย

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Competency for Note Taker

   ทีมงาน KKU_KM ได้ศึกษาจาก blog ครูของเรา คือ ท่าน ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช เห็นว่าเป็นการทำ AAR ใน เรื่องการสรุป และ นำผลการเสวนาเครือข่ายการจัดความรู้ ของมหาวิทยาลัย ดังนั้นผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการ เตรียมความพร้อม โดยได้เรียนเชิญ ทีมเลขานุการคณะ จากคณะต่างๆมาเป็น คุณ ลิขิต และ มี ผู้ช่วยคุณลิขิต เสริม และ มีทีม คุณประสาน นำทีม โดย ผศ.นสพ.สุชาติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และ คุณ วิเชียร ช่วยอีกแรงหนึ่ง 

คุณลิขิต ระดับ GURU ( ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช)

     คุณลิขิต หมายถึง note taker ในการประชุมกลุ่ม    เป็นผู้ "สกัด" "ขุมความรู้" (Knowledge Assets) ในระหว่างการประชุมกลุ่ม ให้สมาชิกเล่าเรื่องความสำเร็จตาม "หัวปลา" ที่กำหนด 

     ในการประชุมกลุ่ม  มี "คุณอำนวยกลุ่ม" (Group Facilitator) ทำหน้าที่อำนวยบรรยากาศที่เป็นอิสระและชื่นชม  จัดให้สมาชิกกลุ่มได้นำเรื่องเล่าของความสำเร็จ มาเล่าเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน    โดยต้องมีการจดบันทึกความรู้ฝังลึก  หรือ  ความรู้จากการปฏิบัติ   ไว้ให้ "คุณกิจ "ของการจัดการความรู้ นำไปใช้    และหมุนเกลียวความรู้เป็นวัฏจักรไม่รู้จบ

ทักษะที่ต้องการในการทำหน้าที่" คุณลิขิต"

  1. ทักษะในการจับประเด็นความรู้ที่เป็นความรู้ปฏิบัติ (tacit knowledge) เล็กๆ  จำนวนมากมาย จากเรื่องเล่า

  2. ทักษะในการเขียนความรู้ปฏิบัติ ขึ้น flip chart เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้มองเห็น และช่วยกันเพิ่มเติม หรือปรับปรุง ให้ครบถ้วน และถูกต้องยิ่งขึ้น

  3. มีความรู้ด้านเนื้อหา (content) ความรู้ตาม "หัวปลา" ที่กำหนด

  4. ความสามารถในการจดบันทึกอย่างรวดเร็ว

  5.  ต้องมีทักษะในการจดบันทึกโดยใช้ภาษาคงเดิมของเรื่องเล่า ไม่แต่งแต้มแต่งเติม เพื่อไม่ให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไป   ต้องจดบันทึกโดยมี  Tacit  Knowledge  90%  และ  Explicit  Knowledge  10%

  6.  มีเทคนิคหรือความสามารถเฉพาะตัวในการบันทึก  เช่น  การเขียน Flip Chart  การเขียนแบบ  mindmap  การพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์  เป็นต้น 

  7.  ต้องมีความสามารถขัดจังหวะอย่างมีเทคนิคเพื่อสอบถามถึงความถูกต้องของประเด็นจากเรื่องเล่าภายในกลุ่ม

  8.  ผู้ที่จะเป็นคุณลิขิต  จำเป็นต้องเป็นคนในกลุ่มนั้นๆ เอง  เพราะจะเข้าใจและใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารที่ตรงกับกลุ่มได้เป็นอย่างดี

  9.  มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับ "คุณอำนวย" และ "คุณกิจ" เพื่อปรับปรุงสิ่งที่จดบันทึกให้ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น

  10.  "คุณลิขิต" จะต้องรับผิดชอบนำสิ่งที่จดบันทึกไว้ (ทั้ง "ขุมความรู้"  "แก่นความรู้"  และ "ตารางแห่งอิสรภาพ") ไปสื่อสาร   หรือจัดเก็บในรูปแบบที่ผู้ใช้เข้าไปค้นหาได้ง่าย

 11. มีความเข้าใจว่า "แก่นความรู้" ที่ต้องการจดบันทึก เกือบทั้งหมดเป็นความรู้เล็กๆ  ที่เป็นความรู้ปฏิบัติ

วิจารณ์ พานิช

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)