Euducation-Spacial

ดูงาน...การศึกษาศึกษาพิเศษ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ


            ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ  ในมาตราที่ 43 ระบุว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกัน ในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐบาลจัดให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” จากพระราชบัญญัตินี้เอง ซึ่งกล่าวถึงบุคคลทุกคน ซึ่งเด็กพิเศษ หรือเด็กที่มีความต้องการพิเศษจึงต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานสิบสองปีเช่นกัน เพราะเด็กพิเศษเหล่านี้ก็เป็นบุคคล บุคคลหนึ่งที่อยู่ภายใต้กฎหมายนี้เช่นเดียวกัน
            กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด จำนวน 63 จังหวัด ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2543 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาพิเศษ จึงจัดให้นักศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้ไปเรียนรู้การจัดการศึกษาพิเศษ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ


            โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนนทบุรี นอกจากเป็นโรงเรียนแล้วยังเป็นศูนย์การศึกษาพิเศษ สำหรับพัฒนาเด็ก ทางโรงเรียนมีนโยบาย คือ ให้เด็กนั้นเข้าร่วมกิจกรรมทุกอย่างเหมือเด็กปกติ เช่น ส่งเสริมการเต้นลีลาศ  การร้องเพลง การท่อผ้า เป็นต้น สำหรับเด็กที่มีความผิดปกติทางการได้ยิน จะมีเครื่องช่วยฟังช่วยกระตุ้น นอกจากนั้นยังมีห้องฟัง เพื่อให้เด็กที่มีปัญหาได้ฝึกการได้ยิน โดยใช้กลอง หรือเครื่องดนตรีต่างๆ และสังเกตการตอบสนองของเด็ก ห้องฝึกทักษะการพูด โดยโรงเรียนนี้มีแนวความคิดที่ว่าเด็กที่ผิดปกติทางการได้ยินจะสามารถพูดได้ โดยมีอาจารย์ผู้ชำนาญการมาฝึกสอน และได้ผลเป็นที่น่าพอใจอย่างมาก เพราะเด็กพิเศษเหล่านี้สามารถพูดได้ ซึ่งสร้างความภูมใจให้กับเด็กพิเศษเหล่านี้อย่างมาก เด็กในโรงเรียนโสตศึกษามีบุคลิกภาพร่าเริง เป็นมิตร และผู้ปกครองของเด็กมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกับโรงเรียน

รูปภาพ เพิ่มเติม ...click ...1, 2, 3


            ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดสุพรรณบุรี  นโยบายหลักของศูนย์การศึกษาพิเศษนี้ เน้นการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคนพิการโดยใช้ชุมชนเป็นพื้นฐาน นั้นก็คือคนที่มีความต้องการพิเศษนี้ นอกจากจะได้รับความเอาใจใส่ดูแลจากศูนย์แล้ว ชุมชนก็ยังเป็นจุด จุดหนึ่งที่ให้โอกาสให้คนพิเศษเหล่านี้ เพื่อให้พวกเขาสามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
                บทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษา คือ ฟื้นฟูความสามารถของผู้พิการทุกประเภท เพื่อการส่งต่อ, จัดฝึกอบรมบุคคลกร ให้ความรู้วิจัย และประสานงานการเรียนร่วม, ให้ความรู้แกชุมชนโดยให้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนา
            สำหรับบรรยากาศรอบ ๆ บริเวณศูนย์การศึกษาเอื้ออำนวยต่อการจักการศึกษาของเด็กพิเศษอย่างมาก มีการจัดห้องฝึกทักษะในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาเด็กพิเศษโดยตรง ได้แก่ 1. ห้องดนตรี มีคาราโอเกะ ฝึกการฟัง ฝึกสมาธิ เป็นต้น 2. ห้องกายภาพบำบัด เพื่อกระตุ้นการพัฒนาทางด้านกล้ามเนื้อ และพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น การเดิน การยืน เป็นต้น การประเมินก็จะประเมินจากพัฒนาการของเด็กนั้นเอง 3. ห้องกระตุ้นความรู้สึก เป็นห้องที่เน้นทางด้านประสาทสัมผัส เช่น ความรู้สึก กลิ่น การมองเห็น เป็นต้น เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการ 4. ห้องกระตุ้นพัฒนาการ ฝึกการเดิน การยืน การนั่ง เป็นต้น

รูปภาพเพิ่มเติม...click...1, 2, 3


            โรงเรียนสุพรรณบุรี ปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี  ส่วนมากโรงเรียนแห่งนี้จะรับเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา เน้นการฝึกให้เด็กนั้นสามารถช่วยเหลือตัวเอง เช่น การอาบน้ำ รับประทานอาหาร แต่งตัว เป็นต้น โรงเรียนแห่งนี้มีทั้งนักเรียนประจำและไปกลับ ส่วนการจัดการเรียนการสอนนั้น จะแบ่งตามความสารถของเด็ก มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ฝึกอาชีพ กิจกรรมบำบัด ศิลปะบำบัด ทรรศนะศึกษา และจัดกิจกรรมสังคม(วันสำคัญต่าง ๆ)

รูปภาพเพิ่มเติม...click


            สิ่งที่เด็กพิเศษเหล่านี้ต้องการนั้น คือ โอกาสการยอมรับจากสังคมว่าพวกเขายังอยู่ในสังคม พวกเขาไม่ต้องการให้ใครมาสงสารหรือเวทนา คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่ก็เลือกที่จำทำให้ ขอเพียงให้โอกาสพวกเขา พวกเขาก็พร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเอง เพื่อให้พวกเขาอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ขอยกย่องบุคคลทุกคนที่ทำงานในด้านนี้ว่า ต้องเป็นคนที่มีเมตตาอย่างมาก และต้องมีความอดทนอย่างสูง เพราะนี้แหละคือสุดยอดคนจริง...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน INCLUSIVE-E09ความเห็น (4)

Aung
IP: xxx.147.1.9
เขียนเมื่อ 

เขียนได้ดีมากเลย เราเห็นด้วย ทำงานเพื่อสังคมต่อไปน่ะจ๊ะ

แล้วถ้ามีกิจกรรมแบบนี้ชวนมั้งน่ะ

waraporn
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
เนื้อหาน่าสนใจ อ่านแล้วรู้สึกว่าเราไม่ควรปล่อยให้เด้กเหล่นี้รู้สึกว่าเขาด้อยกว่าคนปกติ ควรจะให้โอกาสเขาได้รับทุกอย่างเท่าเทียมคนทั่วไป เป็นเนื้อหาที่ดีมากน่าอ่านและนำมาคิดว่าเราควรให้กำลังใจคนที่ทำงานเพื่อสังคมแบบนี้ ขอเป็นกำลังใจให้น่ะจ้ะ
Wiratchai Y
IP: xxx.86.221.147
เขียนเมื่อ 

เพิ่มเติมชื่อศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี

และมีการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 13 ศูนย์ รวมทั้งหมด มีศูนย์การศึกษาพิเศษ 76 จังหวัด เป็นการให้บริการทางการศึกษาโดยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

น่าสนใจดี ครับ

nat
IP: xxx.11.70.28
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจดีนะ คนอ่านจะได้รู้ถึงอีกแง่ของการศึกษาไทย