การตัดสินใจอย่างฉับพลันระหว่างเดินทางไปชิมชา ที่โรงพยาบาลแก่งคอย  กับการย้อนไปมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช   ตัดสินเลือกใจไปให้กำลังใจ นายหัว แก้ว สังข์ชู ที่กำลังขึ้นเวที เสวนาอยู่ที่มสธ. ก่อน 

คุณวิเชียร  มณีรัตนโชติ พิธีกรเวที

    แท๊กซี่จากหัวลำโพงไป เมืองนนท์ ถนนติวานนท์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช สถาบันการศึกษาที่วอญ่าเข้าเรียน ปี 2525  แต่มาจบปี 2534 เป็นนักศึกษานิติศาสตร์รุ่นแรกที่เข้าเรียนที่นี้ หลายปีผ่าน  มสธ. มีอาคารเกิดขึ้นหลายแห่ง อาคารพุ่มข้าวบิณฑ์ ตอนที่ไปอบรมเข้มกำลังสร้าง วันนี้ดูเหมือนคนสูงวัย 

น้าแก้ว  สังข์ชู กับคุฯหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์

   เดินเข้าไปงาน ทีมงานจากศูนย์ประสานงาน นำสินค้าโอท็อป จากทะเลน้อยมาออกร้าน  เยี่ยมชมซุ้มของทุกภาคเก็บภาพมาฝากเพื่อนพ้อง 

     แล้วเข้าไปนั่งฟังการเสวนามีภาคประชาชน กับหน่วยงานกำลังสนทนากัน ก่อนหน้านั้นท่าน ศนพ. ประเวศ วะสี  ได้มาเป็นองค์ปาฐกถาให้ในงาน มีหน่วยงานให้ความสนใจมาร่วมเสนามากมาย ที่ฟังและจำได้มี

> กรมการปกครอง  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

>สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

>กรมพัฒนาชุมชน 

> สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ(กระทรวงพัฒนาสังคมฯ)

>สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

>กองทุนสร้างเสริมสุขภาพ และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ฯลฯ

องค์ปาฐกถา ท่านอาจารย์ หมอประเวศ วะสี  หมอ อำพล จินดาวัฒนะ

    ถึงตอนเที่ยง คุณหญิงสุพัฒตรา มาศดิตถ์ชี้แจงโครงการไทยเข้มแข็งที่ตอบรับแผนชีวิตชุมชนเตรียมรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ  ฉบับที่11  ที่เน้นเรื่องคุณภาพ ผู้นำเยาวชน และสุขภาวะชุมชน ที่มีแผนชีวิตชุมชนแล้ว 7600  หมู่บ้าน โดยนำร่องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่นำร่องไปแล้ว  หลังจากนั้นก็เป็นวาระสำคัญ คำประกาศเจตนารมย์ร่วมกันดังกระหึ่มห้องประชุม ว่า

"พวกเรา…เครือข่ายแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค ขอประกาศเจตนารมณ์ว่าพวกเราจะมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและร่วมกันทำงานด้วยจิตสาธารณะเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมโดยยึดหลักการพึ่งตนเองบนพื้นฐานของความพอเพียง ความดีงามจะร่วมกับองค์กร ภาคี ในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นสร้างพลังชุมชนให้เป็นแกนหลักในการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาสังคมจากฐานราก…เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน …..ของชุมชนท้องถิ่นและสังคม"

ประกาศเจตนารมย์ร่วมกัน ผลักดันชุมชนเข้มแข็ง

    ผู้เขียนออกจากห้องประชุม โทรศัพท์ นัดพบกับท่านสุเทพ  แล้วเราก็พบกันเพราะวาสนาต้องกัน  ท่านสุเทพ ชวนไปเลี้ยงข้าวเที่ยงคุยกันที่ครัวอาหารของมสธ. คุยกันเรื่องของ พอช.(พัฒนาองค์กรชุมชน)องค์กรมหาชนที่ผู้เขียนขับเคลื่อนงานในพื้นที่ ท่านสุเทพขับเคลื่อนงานวิชาการของพอช. เที่ยงกว่า ลาท่านสุเทพ มุ่งหน้าไปจิบน้ำชาที่โรงพยาบาลแก่งคอยสระบุรี  .......

ท่านอาจารย์ สุทพ ไชยพันธ์จาก พอช.

.สิ่งที่ได้เกินคาดในการตัดสินใจ

 >ได้เข้ามาร่วมประกาศเจตนารมย์

>ได้มาให้กำลังใจทีมงานของศูนย์ประสานงาน 

>ได้พบคุณ ดวงพร เฮงบุญพันธ์ (สสส. สำนัก 3) เจ้าของงบประมาณโครงการแก้ปัญหาความขัดแย้งในชุมชนปากพะยูน

>ได้มีวาสนาพบกับอาจารย์สุเทพ 

>เกินคุ้มค่าแท๊กซี่ที่คิดว่าแพงตอนจ่ายตังค์

อิอิมีคนเลี้ยงอาหารเที่ยง (อิ่มจังตังค์อยู่ครบ)

คูณสุทธิพงค์ คุณ ฉลวย คณะทำงานศูนย์ฯ พัทลุง