วันที่ 25 พ.ค. 49 ที่ผ่านมาดิฉันได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมภาคีการจัดการความรู้ ภาคราชการ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อไปถึงก็พบว่ามี GURU เรื่อง KM หลายท่าน รู้สึกว่าเราเป็นเพียงเด็กชั้นอนุบาลในเรื่อง KM เท่านั้น ก็ตั้งใจจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากผู้รู้ต่าง ๆ นั้นมาทบทวนกับภาระงานของเราและจะบันทึกทันที่ที่กลับมา โดยการใช้เทคนิค AAR ซึ่งเป็นดังนี้

1. สิ่งที่คาดหวัง

ได้รู้จักคนคอเดียวกันในเรื่อง KM  และเปิดทวารทั้ง 4 คือเปิดหู เปิดตา เปิดอก เปิดใจ เปิดกว้าง ๆ เพื่อรับรู้เกี่ยวกับการออกแบบ เพื่อการจัดเก็บองค์ความรู้และเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รู้

2. สิ่งที่ได้พบ

พบคนคอเดียวกันถึง 40 กว่าคน จากหลาย ๆ หน่วยงาน ได้เห็นและรู้การออกแบบและการจัดเก็บคลังความรู้ซึ่งแสดงถึงความยากลำบากในการผลักดัน ความพยายาม และความชาญฉลาด

3. สิ่งที่แตกต่าง

ประการที่ 1 ผู้ที่นำเสนอผลงานทุกคนเป็นอิสตรี รู้สึกทึ่งว่างานนี้ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหน้า

ประการที่ 2 ผู้ที่จะมีส่วนสำคัญอีกหน่วยหนึ่งในการผลักดันให้เกิดและประสบผลสำเร็จใน Knowledge Asset  คือ IT MAN  

4. สิ่งที่คาดหวัง

สถาบันบำราศฯ เริ่มทำ KM มา ประมาณ 3-4 เดือน ถ้าจะเปรียบเทียบแล้วยังเป็นเพียงเด็กอนุบาลที่ต้องเรียนรู้และทำอีกมากมาย ตัวดิฉันเองก็คิดที่จะแพร่กระจายข้อมูลความรู้ที่ได้รับมาให้หน่วยงานต่าง ๆ ในสถาบันโดยใช้ทั้งระบบ Intranet การ Sharing ผ่านการประชุม PCTศัลยกรรมและสูติกรรม ตลอดจนทาง BLOG ของชุมชนสถาบัน แต่สิ่งที่ป็นอุปสรรคของหน่วยงานคือการที่ยังไม่สามารถเข้าถึง Internet ที่มีผลทำให้การรับข้อมูลนั้นช้าเกินไป แต่ก็ยังฝันว่าในอนาคตอันใกล้นี้KM ของสถาบันบำราศน่าจะได้เติบโตเป็นเด็กมัธยมจนถึงมหาวิทยาลัยหรือดุษฎีบัณฑิตก็ได้นะคะ