พิจารณาจัดซื้อโดยตรวจสอบข้อมูลจากรายชื่อหนังสือที่อาจารย์เสนอและดูจากหลักสูตร