งบประมาณ

งบประมาณ
เรียน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน
       ตามที่หนังสือพิมพ์มติชนฉบับประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2549 ได้เผยแพร่ข่าวเรื่อง "สุญญากาศการเมือง ภาวะกดดันงบฯ"50 ค้างเติ่งสู่สุญญากาศการลงทุน" โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2549 และกรณีที่ระบุว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นเพียงรัฐบาลรักษาการ ข้าราชการส่วนใหญ่จะหยุดกิจกรรม "ประมูล" และ "เซ็นสัญญา" ไว้ก่อน เพื่อดูทิศทางลม ทำให้โครงการที่บรรจุในงบประมาณปี 2549 หลายโครงการจึงเกิดอาการ "ค้างเติ่ง" ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
       กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนชี้แจง ดังนี้
         1. ตามข่าวที่เผยแพร่เกี่ยวกับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2549 ว่า ยังเหลืองบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่ายอีก 631,303 ล้านบาท แยกเป็นงบลงทุน 202,322 ล้านบาท จากงบลงทุนรวม 250,270 ล้านบาท หรือเบิกจ่ายไปแค่ 26.6% นั้น มีข้อคลาดเคลื่อน ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2549 จนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2549 ปรากฏว่า มีงบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่ายจำนวน 631,196.38 ล้านบาท เป็นงบลงทุน 220,244.77 ล้านบาท จากงบลงทุนรวม 379,506.17 ล้านบาท โดยเบิกจ่ายงบลงทุนแล้วจำนวน 159,261.40 ล้านบาท หรือ 41.97% จากงบลงทุนรวม มิใช่ 26.6%
         2. กรณีส่วนราชการหยุดกิจกรรมการประมูลและเซ็นสัญญาไว้ก่อนเพื่อดูทิศทางลมนั้น ขอเรียนว่า หากเป็นโครงการที่บรรจุในงบประมาณปี 2549 แล้ว และยังไม่ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันส่วนราชการสามารถดำเนินการต่อไปได้ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายให้ส่วนราชการเร่งก่อหนี้ผูกพันให้ทันภายในเดือนมิถุนายน 2549 แล้ว เพื่อให้เบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ    สำหรับรายจ่ายลงทุนที่อนุมัติงบประมาณปี พ.ศ.2549 และผูกพันงบประมาณปี    พ.ศ. 2550 ด้วย เมื่อก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณปี พ.ศ. 2549 ก็สามารถเบิกจ่ายเงินงบผูกพันปีงบประมาณปี พ.ศ. 2550 ต่อไปได้ ซึ่งกรณีนี้สำนักงบประมาณจะได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติและกรอบวงเงินให้ส่วนราชการถือปฏิบัติต่อไป ตามที่ได้เผยแพร่ข่าวให้ทราบไปแล้ว
         นอกจากนี้ งบประมาณที่ขอจัดสรรใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 หากส่วนราชการพิจารณาเห็นว่าจะได้รับอนุมัติงบประมาณ ก็สามารถดำเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงต้นปีรอไว้ได้ โดยอาจกำหนดเป็นเงื่อนไขกับผู้รับจ้างว่าจะเซ็นสัญญาเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้และได้รับอนุมัติเงินงบประมาณแล้ว เพื่อจะได้ดำเนินการต่อได้ทันทีไม่หยุดชะงักเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกาศใช้
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และใคร่ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้สาธารณชนทราบโดยทั่วกันด้วย จะขอบคุณมาก
                                                                                 ขอแสดงความนับถือ
                                                                              นางอรอนงค์ มณีกาญจน์
                                                                       ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
                                                                        รักษาราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ตอบ
         ขออภัยสำหรับข้อมูลที่คลาดเคลื่อน   แต่กระนั้น ตัวเลขการเบิกจ่ายงบลงทุน 41.97% ถามด้วยความอยากรู้จริง ๆ ว่า กรมบัญชีกลางพอใจหรือไม่อย่างไร เช่นเดียวกับการจัดซื้อจัดจ้างในภาวะสุญญากาศทางการเมืองนั้น น่าห่วงจริง ๆ ก็ฝาก "ข้าราชการ" ในกรมบัญชีกลางดูแลแทนชาวบ้านด้วย   มีอะไรก็ส่งเสียงโหวกเหวกให้ชาวบ้านรู้ อย่ายอมเป็นแค่กระบอกเสียงให้ฝ่ายการเมืองเพียงอย่างเดียว  ห่วงปัญหางบประมาณในปีนี้และปีหน้าจริง ๆ

มติชน คอลัมน์ บ.ก.ฟอรั่ม 28 พ.ค. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลางความเห็น (0)