ปัจจุบันการดำเนินงานวิเคราะห์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยได้มีการรวบรวมข้อมูลรายการทรัพยากรของห้องสมุดมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกศส 24 แห่งไว้ ใน union catalog of Thialand ขณะนี้อยู่ในระหว่างการแก้ไขปรับปรุงรายการระเบียนให้ทันสมัย

http://202.28.18.229/cgi-bin/gw_42_20/chameleon?lng=th&skin=kku