การเลือกหน่วยบริการของประชาชนเพื่อขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพ

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การเลือกหน่วยบริการของประชาชน, ระบบหลักประกันสุขภาพ, เวชปฏิบัติครอบครัว

     การประชุม Data Center เมื่อ 19-20 ก.ค.48 ที่ผ่านมา ที่ สปสช.จัดขึ้น และได้ชี้แจงเรื่องการเลือกหน่วยบริการของประชาชนเพื่อขึ้นทะเบียนนั้น หากตัดประเด็นเพื่อการกำหนดรหัส MasterCup ออกไป และพิจารณาเฉพาะประเด็น [เพื่อรองรับการเลือกหน่วยบริการตาม พรบ.หลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ (มาตรา 6) ในอนาคต] 

     การเลือกฯของประชาชนเลือกอิสระเป็นรายบุคคล และเลือกตามบัญชีที่กำหนดไว้ ฉะนั้นคนในครอบครัวเดียวกันเลือกหน่วยบริการต่างกันได้ และคนในชุมชน/หมู่บ้านเดียวกันเลือกหน่วยบริการที่ไม่ได้รับผิดชอบตามหลักฯเวชปฏิบัติครอบครัวได้ ประเด็น 1) การดูแลประชาชนอย่างเป็นองค์รวม ผสมผสาน และต่อเนื่อง จะมีอุปสรรคมากขึ้นหรือไม่ และ 2) การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ให้เกิดการสร้างสุขภาพแก่ชุมชน จะทำอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ 

     ยังมีประเด็นอื่น ๆ ที่เป็นลูกโซ่ เช่น ความแปลกแยกที่จะเกิดขึ้นในชุมชน การละเลยของผู้ให้บริการที่ไม่ได้เลือกขึ้นทะเบียนด้วยแต่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ เป็นต้น

     จะมาต่ออีกครั้งในรายละเอียด ขณะนี้กำลังรวบรวมข้อมูลครับ อยากได้ความคิดเห็นจากผู้ที่สนใจเพิ่มเติมด้วย

     สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องนี้ดูได้ที่ http://www.nhso.go.th/new/cgi-bin/Download/File/DataCenter1920_0748.htm 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)