AAR ตลาดนัดความรู้ครูเพื่อศิษย์

ตลาดนัดความรู้เป็นเพียง part of the whole สพบ. ต้องมีการจัดการ the whole
AAR ตลาดนัดความรู้ครูเพื่อศิษย์
           ผมจะ AAR ตามเป้าหมายที่ สพบ. ตกลงกับ สคส. ไว้ ว่า ตลาดนัดครั้งนี้มีเป้าหมายหลัก ๒ ประการ
1.        เพื่อจัดกระบวนการให้คนของ สพบ. เข้าใจ และดำเนินการ KM ภายในองค์กรได้    และเป็นวิทยากร KM เองได้
2.        เพื่อเริ่มต้นกระบวนการจัดการความรู้ในรูปแบบของ CoP    ซึ่งในที่นี้เป็น CoP ครูเพื่อศิษย์วัยรุ่น

ซึ่งหากพิจารณาจากผลที่ได้จากตลาดนัด    ก็จะเห็นว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงาม    ปัจจัยสำคัญที่สุดของความสำเร็จก็คือ ทีมงานของ สพบ. สามารถเสาะหา รร. และทีมงานที่มีผลงานช่วยเหลือศิษย์วัยรุ่นอย่างแท้จริง     กล่าวในภาษา KM ว่าได้ คุณกิจ และ คุณอำนวย ตัวจริง มาเข้าตลาดนัด    ปัจจัยอื่นๆ มีมากมาย    โดยต้องปรบมือให้ทีมงานของ สพบ. ที่มี อ. วันทนา เป็นหัวหน้า     ทาง สคส. เราก็จะเลี้ยงฉลองความสำเร็จให้แก่คุณหญิง (นภินทร ศิริไทย) ต่อไป
แต่หากพิจารณาตามเป้าหมาย ๒ ข้อข้างบน    ผมมีความเห็นว่า มีโอกาสสำเร็จเพียง ๓๐%    โอกาสล้มเหลวมีถึง  ๗๐%     เหตุที่ผมมองเช่นนี้ก็เพราะผมไม่เห็นสัญญาณว่าผู้บริหารระดับสูงสุดสนใจการบูรณาการผลงานของตลาดนัดเข้ากับงานหลักขององค์กร     โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบูรณาการเข้ากับภารกิจของผู้บริหาร     ผมอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ เพราะผมอ่านจากพฤติกรรม    การอ่านพฤติกรรมของผมอาจผิด    ตีความหมายผิด    ซึ่งผมก็ภาวนาให้ผมผิด    ซึ่งจะทำให้ อนาคตของ KM ใน สพบ. ตกอยู่ใน ๓๐%  แรก
ผมมีความเห็นว่า หาก สพบ. มอบหมายให้ความรับผิดชอบ KM อยู่ที่ทีมจัดตลาดนัดเท่านั้น   ไม่มีการจัดการระดับระบบ ที่บูรณาการเข้ากับทุกส่วนงานของ สพบ.    KM ของ สพบ. จะล้มเหลว
ผมภาวนาให้ผมตีความผิด    และภาวนาให้การ AAR นี้ผิด
แต่ที่ถูกแน่ๆ ก็คือ ต่อไปนี้ สคส. จะถือว่าเราได้ถ่ายทอดวิธีการ และแนวคิดลึกๆ เกี่ยวกับการจัดตลาดนัดความรู้ ให้แก่ สพบ. แล้ว     สคส. จะไม่ไปจัดตลาดนัดความรู้ให้แก่ สพบ. อีก
วิจารณ์ พานิช
๒๘ สค. ๔๘  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)