โรงเรียนวิถีพุทธ

โรงเรียนวิถีพุทธเป็นโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติทั่วไป แต่ที่สำคัญคือเน้นหลักธรรมของพระพุทธศาสนา มาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาการเรียนโดยรวมของสถานศึกษา

โรงเรียนวิถีพุทธ  
            คือ โรงเรียนระบบปกติทั่วไปที่นำหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช้ หรือประยุกต์ใช้ในการบริหารและการพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา เน้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา อย่างบูรณาการ  อันได้แก่ ศีล  สมาธิ  ปัญญาและ การมีเมตตา  เป็นรากฐานการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม
รูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ
        จุดเน้น โรงเรียนวิถีพุทธดำเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา อย่างบูรณาการ ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการพัฒนา “การกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น ” คือ มีปัญญารู้เข้าใจในทางคุณค่าแท้ใช้กระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงปัญญา และมีวัฒนธรรมเมตตา เป็นฐานการดำเนินชีวิตโดยมีผู้บริหารและคณะครูเป็นกัลยาณมิตรการพัฒนา
        ลักษณะโรงเรียนวิถีพุทธ เน้นการจัดสภาพทุก ๆ ด้าน เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาตามหลักพุทธธรรมอย่างบูรณาการที่ส่งเสริมให้เกิดความเจริญงอกงามตามลักษณะแห่งปัญญาวุฒิธรรม ๔ ประการ คือ
 ๑. สัปปุริสสังเสวะ หมายถึงการอยู่ใกล้คนดี ใกล้ผู้รู้ มีครู อาจารย์ดี มีข้อมูล มีสื่อที่ดี
 ๒. สัทธัมมัสสวนะ หมายถึง เอาใจใส่ศึกษาโดยมีหลักสูตร การเรียนการสอนที่ดี
 ๓. โยนิโสมนสิการ หมายถึง มีกระบวนการคิดวิเคราะห์พิจารณาหาเหตุผลที่ดีและถูกวิธี
 ๔. ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ หมายถึง ความสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตได้ถูกต้องเหมาะสม
          การจัดสภาพของโรงเรียนวิถีพุทธ ประกอบด้วย

ด้านกายภาพ คือ อาคารสถานที่ ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม เป็นต้น

ด้านกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต เช่น กิจกรรมประจำวัน กิจกรรมวันสำคัญ กิจกรรมนักเรียนต่าง ๆ ด้านการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การกำหนดหลักสูตรสถานศึกษา การจัดหน่วยการเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ จนถึงกระบวนการเรียนการสอน

ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติต่อกันระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน หรือครูกับครู เป็นต้น 

ด้านการบริหารจัดการ ตั้งแต่การกำหนดวิสัยทัศน์ จุดเน้น การกำหนดแผนปฏิบัติการ การสนับสนุน ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาต่อเนื่อง

ซึ่งการจัดสภาพในแต่ละด้านจะมุ่งเพื่อให้การพัฒนานักเรียนตามระบบไตรสิกขา ดำเนินได้อย่างชัดเจนมีประสิทธิภาพ ดังเช่น การจัดด้านกายภาพ ควรเป็นธรรมชาติ สภาพชวนให้มีจิตใจสงบ ส่งเสริมปัญญา กระตุ้นการพัฒนาศรัทธา และศีลธรรม กิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต กระตุ้นให้การกิน อยู่ ดู ฟัง ดำเนินด้วยสติสัมปชัญญะเป็นไปตามคุณค่าแท้ ด้านการเรียนการสอน บูรณาการพุทธธรรมในการจัดเรียนรู้ชัดเจน  ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ เอื้ออาทร เป็นกัลยาณมิตรต่อกัน ส่งเสริมทั้งวัฒนธรรมเมตตา และวัฒนธรรมแสวงปัญญา เป็นต้น
การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ  
          มีขั้นตอนสำคัญ เช่น การเตรียมการ เตรียมทั้งบุคลากร  ผู้เกี่ยวข้อง แผนงาน ทรัพยากร ที่มุ่งเน้นสร้างศรัทธาและฉันทะในการพัฒนา  การดำเนินการจัดสภาพและองค์ประกอบต่างๆ  ที่จัดเพื่อส่งเสริม ให้เกิดความเจริญงอกงามหรือปัญญาวุฒิธรรม ในการพัฒนาผู้เรียน การดำเนินการพัฒนาทั้งผู้เรียนและบุคลากร ตามระบบไตรสิกขาอย่างต่อเนื่อง  โดยใช้สภาพและ องค์ประกอบที่จัดไว้ข้างต้น  ขั้นต่อมา คือ การดูแลสนับสนุน ใกล้ชิด ด้วยท่าทีของความเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน ที่จะทำให้การพัฒนานักเรียนและงาน ดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อจากนั้น มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ด้วยอิทธิบาท 4 และหลักอุปัญญาตธรรม คือ ความไม่สันโดษในกุศลธรรม และความไม่ระย่อในการพากเพียร เป็นต้น   ขั้นสุดท้ายของกระบวนการบริหารแต่เป็นฐานสู่การพัฒนาในลำดับต่อไป  คือ ขั้นประเมินผลและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน
ลักษณะการเกื้อกูลสัมพันธ์ โรงเรียนวิถีพุทธและชุมชน 
          จะมีลักษณะของการร่วมมือ  ทั้งสถานศึกษา บ้าน วัด และสถาบันต่างๆในชุมชน ด้วยศรัทธาและฉันทะ ที่จะพัฒนาทั้งนักเรียน และสังคม ตามวิถีแห่งพุทธธรรม เพื่อประโยชน์สุขร่วมกัน
 การพัฒนาบุคลากรและคุณลักษณะบุคลากร

         การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธแม้จะยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ แต่บุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารและครู มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะเป็นปัจจัย ให้ผู้เรียนพัฒนาได้อย่างดี ทั้งการเป็นผู้จัดการเรียนรู้ และการเป็นแบบอย่างที่ดีในวิถีชีวิตจริง ในลักษณะ สอนให้รู้ ทำให้ดู  อยู่ให้เห็น การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษามีความจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องหลากหลายวิธีการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน  ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรมีคุณลักษณะที่ดีตามวิถีพุทธ  เช่น  ศรัทธาในพระพุทธศาสนา และพัฒนาตนให้ดำเนินชีวิตที่ดีงาม ละ เลิกอบายมุข  การถือศีล 5 เป็นนิจ  ความเป็นกัลยาณมิตรต่อศิษย์  และการเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นต้น
            การดำเนินการในระยะแรกของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เดือนพฤษภาคม 2546  มีโรงเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการประมาณ  80 โรงเรียน  มีทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ  
            ปัจจุบันมีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศกว่า  15,000โรงเรียน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กัลยาณี.ความเห็น (8)

คนไร้กรอบ
IP: xxx.136.65.164
เขียนเมื่อ 

ลองสอนแบบ Constructionism learning ด้วยก็จะดีครับ

ว่างๆ รบกวน แวะไปเยี่ยมที่เว็ปของผมบ้างนะครับ

เขียนมาให้กำลังใจ  คนทำเรียนเรียนวิถีพุทธ ครับ 

saisin
IP: xxx.113.55.200
เขียนเมื่อ 

 

                  โรงเรียนวิถีพุทธกำลังเฟื่องฟูหลายๆโรงเรียนก็ดำเนินการอยู่  เรื่องใส่รูปภาพ ในบล็อก ที่คุณพี่ถามไว้  ก็คือ  ต้องเข้าแผงควบคุม  ไปที่ ไฟล์ข้อมูลและรูปภาพ  บราวหาภาพที่เราต้องการก่อน   หลังจากนั้นก็อัพโหลดภาพขึ้นไปไว้บนเว็บบล็อกของเรา  แล้ว copy ถ้าต้องการเปลี่ยนภาพที่เจ้าของบล็อกก็ไปที่ ประวัติเจ้าของบล็อก  ลบ ข้อมูลที่วางไนลิงค์รูปภาพออกแล้งใสข้อมูลที่เรา copy ไปใส่แทน  หากต้องการไปวางต่อข้อความ ก็วางเคอเซอร์ตรงที่เราต้องการวางแล้ว         ไปคลิกที่ภาพต้นไม้  แล้วเอาภาพที่ copy ไว้ไปวางในช่อง ที่มีคำว่า  Image  ช่องแรก  แล้ว คลิก Insert 

http://gotoknow.org/saisin

ทศพร ตาดสุวรรณ์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

โรงเรียนวิถีพุทธดำเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา อย่างบูรณาการ เป็นเรื่องที่น่าสนใจ และทันสมัยมาก ขอเอาใจช่วยในการพัฒนา Blog ต่อไป

http://gotoknow.org/todsaporn

ชุติพันธ์
IP: xxx.113.16.250
เขียนเมื่อ 

               ถ้าหากโรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามแบบโรงเรียนวิถีพุทธได้ถึงแม้จะไม่ทั้งหมด ประเทศไทยก็จะมีปัญหาในเรื่องวัยรุ่นวุ่นวายน้อยลงนะคะ

http://gotoknow.org/chutipan

มานิต
IP: xxx.147.47.243
เขียนเมื่อ 
เนื้อหาสาระดี คงรมีภาพประกอบ เพื่อให้เรื่องน่าสนใจ
เขียนเมื่อ 

เจ๊ดูภาพความสวยของตนเองนะคะเต็มจอเลยที่ http://gotoknow.org/saisin1

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ...จะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับโรงเรียนที่สอนค่ะ..

samatha
IP: xxx.128.103.192
เขียนเมื่อ 

คณะผู้จัดทำได้รวบรวมเนื้อหากระทู้ของคุณสมถะหรือปราชญ์ขยะ
ที่ได้ถามตอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปในพระพุทธศาสนา และสมาธิภาวนาวิชชาธรรมกายในเวปบอร์ดต่างๆ
นำมาจัดเก็บไว้ ณ ที่นี้ เพื่อให้ผู้สนใจสะดวกในการติดตามอ่านและความทำความเข้าใจได้สมบูรณ์ที่สุด

 

ห้องสนทนา ถามตอบปัญหาพุทธศาสนาและวิชชาธรรมกาย http://forums.212cafe.com/samatha/board-8/list.html

สถานที่ใดต้องการให้คณะวิทยากรไปช่วยสอนหรือฝึกสมาธิเรายินดีไปฝึกให้ฟรี  ติดต่อในห้องสนทนาของเวปได้เลยครับ... http://forums.212cafe.com/samatha/board-4/list.html

 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจติดตามอ่านและพูดคุยสนทนาธรรมกันได้ที่  http://khunsamatha.com/