Patho OTOP 2 ยังคงมีแนวคิด และวัตถุประสงค์เหมือนเดิม แต่มีการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงบางอย่าง ได้แก่

  1. เน้นให้โครงการมีทิศทางมากขึ้น มี 2 ทิศทาง คือ 1) การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ เพื่อเป็นการพัฒนาเชิงระบบมากขึ้น โดยเฉพาะสอดคล้องกับข้อกำหนดคุณภาพของ ISO15189 2) นวัตกรรม อาจเป็นนวัตกรรมเชิงระบบบริหารจัดการ หรือ เป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  การส่งเสริมให้โครงการเป็นไปตามทิศทางทั้งสอง เป็นไปตามความสมัครใจ แต่หากโครงการเข้าข่ายเงื่อนไขเหล่านี้ ก็จะได้แต้มพิเศษในการประเมินโครงการ
  2. รูปแบบการจัดทีมงาน ไม่จำกัดจำนวนสมาชิก เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาที่ครอบคลุมทั้งระบบงาน
  3. เพิ่มความเข้มข้นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสนับสนุนให้ทีมบอกเล่าเรื่องราวของการดำเนินงานของทีมตลอดการดำเนินโครงการ โดยเปิดโอกาสให้บอกเล่าได้ทุกสื่อ ไม่ว่าจะเป็น webboard วารสารสายใยพยา-ธิ  และ blog ซึ่งคุณโอ๋ ก็ประกาศตัวให้ความช่วยเหลือเต็มที่สำหรับทีมที่ต้องการใช้ blog  ซึ่งตอนนี้ เราก็ได้เห็นหลายทีมทยอยบอกเล่าเรื่องราวผ่านบล็อกกันแล้ว เช่น คุณตา  น้องแอน-วาทีนี คุณเพ็ญแข คุณอรอนงค์

แล้ว Patho OTOP2 ก็เปิดตัวอย่างเป็นโครงการ โดยมีการนำเสนอโครงการครั้งแรก เมื่อวันพฤหัสที่ 25 พฤษภาคม ที่ผ่านมา และ อีก 2 ครั้ง ในวันที่ 1 และ 8 มิถุนายน สำหรับโครงการที่สมัครมาทั้งหมด 20 โครงการ  แล้วจะนำรูปมาฝากในบันทึกต่อไปค่ะ