เมื่อแรกก้าวเข้าสู่รั้วของชาวห้างฉัตรวิทยาสิ่งหนึ่งที่ผู้มาเยือนสัมผัส ได้ คือความรู้สึกร่มรื่นสวยงามของสถานที่และสิ่งแวดล้อม


สิ่งที่ทำให้บรรยากาศดูร่มรื่นและสวยงามเป็นพิเศษคือทิวมะพร้าวซึ่ง อยู่คู่ห้างฉัตรวิทยามาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนแล้ว

จากความเป็นเอกลักษณ์และความผูกพันในบริบทดังกล่าว โรงเรียนจึงเลือก Theme ในการจัดทำหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในเรื่องของ "มะพร้าว" ซึ่งผู้เรียนจะสามารถสร้างองค์ความรู้ในเรื่องของมะพร้าวได้อย่างกว้างขวาง หลากหลายมิติของ ทุกกลุ่มสาระ