เทคโนโลยีสารสนเทศ

IT = Information Technology (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

     เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ กระบวนการต่างๆ และระบบงานที่ช่วยให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ เทคโนโลยีในการนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานจัดการกับข้อมูล ข่าวสาร หรือที่เรียกว่าสารสนเทศ ศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นศาสตร์ที่ใหม่มาก และมีความสำคัญมากในสังคมปัจจุบัน และถือเป็นหนึ่งในสามศาสตร์หลัก (เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีนาโน เทคโนโลยีชีวภาพ) ที่ถูกกล่าวว่าจะมีผลต่อสังคมในอนาคตมากที่สุด โดยปัจจุบัน มีผู้กล่าวถึง เทคโนโลยีสารสนเทศกันอย่างกว้างขวาง โดยเราจะรู้จักกันทั่วไปในชื่อสั้นๆ ว่า ไอที (IT) รัฐบาลไทยเองก็เล็งเห็นความสำคัญด้านนี้มาก จึงมีการจัดตั้งกระทรวงใหม่ที่เกี่ยวกับงานทางด้านนี้ขึ้น ชื่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเรียกย่อๆ ว่า กระทรวงไอซีที

เทคโนโลยีของระบบสารสนเทศในปัจจุบัน ประกอบด้วย

  • ระบบประมวลผลข้อมูล (Data Processing System)

  • ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System)

  • ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System)

  • ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (Executive Information System) ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Systems)

ที่มา  http://cptd.chandra.ac.th/selfstud/it4life/tech.htm

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มัสรีน่าความเห็น (0)