1 ข้อมูล (data) คือ  ข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดของสิ่งที่เราสนใจ  ไม่ว่าจะเป็น  คน  สัตว์  สิ่งของ  หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งข้อเท็จจริงเหล่านี้อาจอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  ตัวเลข  ข้อความ  ภาพ  เสียง และ วิดีทัศน์  ดังนั้นการเก็บข้อมูลจึงเป็นการเก็บรวบรวมเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของสิ่งที่เราสนใจนั่นเอง  ข้อมูล  จึงหมายถึงตัวแทนของข้อเท็จจริง  หรือความเป็นไปของสิ่งที่เราสนใจ  นั่นเอง


     2 สารสนเทศ (information) หมายถึง  ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้  เพราะได้ผ่านการประมวลผลด้วยวิธีการที่เหมาะสมและถูกต้อง  เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตรงตามความต้องการของผู้ใช้  อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้งานได้  และจะต้องอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องการ  เช่น  เมื่อต้องการสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนการขาย  สารสนเทศที่ต้องการก็ควรจะเป็นรายงานสรุปยอดการขายแต่ละเดือนในปีที่ผ่านมาที่เพียงพอแก่การตัดสินใจ

ตอบ           ฉะนั้นข้อมูลกับสารสนเทศแตกต่างกันก็คือ  ข้อมูล   คือข้อเท็จจริงที่ยังไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ถ้าจะใช้ประโยชน์จะต้องผ่านการประมวลผล เช่น  การคำนวณ  การเรียบเรียงข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การทำรายงาน การจัดเก็บ การทำสำเนา  ฯลฯ ซึ้งข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลเหล่านี้จะเรียกว่า   สารสนเทศ