เทคโนโลยี  หมายถึง  การประยุกต์เอาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์การ พัฒนา องค์ความรู้ต่าง ๆ ก็เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติกฏเกณฑ์ของสิ่งต่างๆ และหาทางนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์