Contact

จงบอกความหมายของคำว่าเทคโนโลยี

เทคโนโลยี  หมายถึง  การประยุกต์เอาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์การ พัฒนา องค์ความรู้ต่าง ๆ ก็เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติกฏเกณฑ์ของสิ่งต่างๆ และหาทางนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 31356, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (0)