ตอบ     เทคโนโลยี หมายถึง วิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะ ในการนำวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางปฏิบัติ และ อุตสาหกรรม

 

 

 

 

 (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2525 : 406)