งานหนึ่งซึ่งมอบหมายให้นิสิตฝึกปฏิบัติโดยจัดหาประสบการณ์จากการอ่านงานวิจัยในสาขาบริหารการศึกษา แล้วสรุปมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเว็บบล็อก เมื่อนิสิตอ่านงานวิจัยแต่ละเล่มแล้วให้สรุปให้ได้ในสาระดัง Mindmapดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นวิธีที่จะทำให้มีความเข้าใจในการเรียนรู้การวิจัยได้มากขึ้นและเป็นการเพาะบ่มประสบการณ์ในการพัฒนาเค้าโครงงานวิจัยของตนเองต่อไป