จังหวัดยโสธร จัดสัมมนา การปรับกระบวนทัศน์ และ วัฒนธรรมการทำงานงานสมัยใหม่

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ทีมงานจัดการความรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเรื่อง "การจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือในการบริหารงานสมัยใหม่" สำหรับผู้บริหารระดับต้น จังหวัดยโสธร

  

     ทีมงานจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ และ คณะ ได้ไปจัดสัมมนาให้กับผู้บริหารระดับต้น จังหวัดยโสธร โดย ใช้กระบวนการจัดการความรู้ ไปดำเนินการสัมมนา เริ่มด้วยการ สร้างความสัมพันธ์ และ ความไว้วางใจของคน ซึ่งมาจากหลากหลายหน่วยงานในจังหวัดยโสธร ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ และ วัฒนธรรม ในการทำงานสมัยใหม่ โดยทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายภายในจังหวัด และ ได้แนะนำวิธีการนำ การสนทนา ที่เน้นที่ " การฟัง โดยการใคร่ครวญ ที่เรียกว่า    "สุนทรีสนทนา" มาเป็นเครื่องมือ สำหรับการ เล่า เพื่อแลกเปลี่ยน เรียน รู้ ในเรื่อง การสร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการที่น่าเป็นแบบอย่าง ในกระบวนการดังกล่าวหลังจากการสัมมนา เสร็จสิ้น มีการทำ AAR โดยแต่ละหน่วยงานได้สะท้อนถึง ความเข้าใจที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ โดยนำการจัดการความรู้ไปเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง เพื่อการพัฒนางาน คน และ องค์กร โดยแต่ละหน่วยงานจะมีการ ติดตามผลการพัฒนาในอีกสามเดือนต่อไป

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)