"วันนี้....เราใช้เครื่องมือKMถูกทางแล้วหรือยัง?(2)

"ขอขยายความ(ต่อ)...จากบันทึกในครั้งที่แล้ว"

สวัสดีครับ

            ตอนนี้ที่ชุมพรฝนกำลังตกหนัก  เลยเปิดดูบันทึกเก่าก็พบว่าในบันทึก"วันนี้...เราใช้เครื่องมือKMถูกทางแล้วหรือยัง "    มีผู้เข้ามาอ่านจำนวนมากแสดงว่าเป็นประเด็นที่มีคนสนใจจำนวนมาก   ก็คงขออนุญาติขยายความต่อในประเด็นนี้นะครับ 

         จากประสบการณ์การทำงานที่คลุกอยู่วงในของการพัฒนาระบบราชการในยุคนี้  (ยุคที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่)  เมื่อพิจารณาในการพัฒนายุทธศาสตร์แบบองค์รวมโดยไม่แยกส่วน  จะเห็นว่าในส่วนของ  การเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยงานภาครัฐ    การเพิ่มคุณภาพการบริการประชาชน    การพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐ  (ก.พ.ร.กำหนดเป็นมิติที่ 2 3 4 )   มีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันแนบแน่นอย่างแยกไม่ออก     ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด Balance Scorecard       ที่ก.พ.ร.นำมาปรับใช้โดยเป็นกรอบการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการต่างๆ      การจัดการความรู้ (KM) นั้นอยู่ในมิติการพัฒนาศักยภาพองค์กร  ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งในฐานะเครื่องมือบริหารการเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 มิติที่จะนำไปใช้อย่างแนบแน่นกับเครื่องมือทางการบริหารอื่นๆไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์(Human Resource Stratetigic) ซึ่งก็คือการวิเคราะห์สมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐ(ที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์)ที่จำเป็นเพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์  และนำไปสู่ตารางอิสรภาพ   (ตารางประเมินสมรรถนะของหน่วยงาน)   และนำไปใช้ประเมินบุคลากรเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานต่อไป    

           ปัญหาของกระบวนการKmที่สำคัญที่สุดก็คือ

           1.การไม่สามารถนำไปเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานจริง (ที่ส่งผลชัดเจนต่อการเพิ่มขีดสมรรถนะของหน่วยงาน)  บางคนรู้สึกว่าเป็นเครื่องมือที่ขาดพลังที่จะนำไปสู่การปฏิบัติจริง

           2.มุ่งเน้นในส่วนการจัดการความรู้อย่างแยกส่วนอยู่ในกลุ่มเล็กกลุ่มน้อย (ไม่สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปด้วยกันทั้งหมด)

           3.ขาดทิศทางในการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ในระยะยาว (ไม่สามารถกำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ในระยะสั้น  ระยะกลาง  ระยะยาวได้อย่างชัดเจน)

           สาเหตุหลักก็คือ

           1.การมุ่งเน้นเทคนิคการจัดการความรู้ที่ขาดความเชื่อมโยงบริบทของการปฏิบัติงานที่แท้จริงของหน่วยงาน

           2.การมองและพิจารณาการจัดการความรู้อย่างแยกส่วนขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากรขององค์กร

           3.การขาดการวางแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ในภาพรวมของหน่วยงาน(การนำการจัดการความรู้ไปเชื่อมโยงกับการวางแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน)

            ดังนั้นจึงเป็นที่มาของความจำเป็นเบื้องต้นในขั้นตอนของกระบวนการ KM 3ประการก็คือ


1.    จำเป็นต้องมีการสร้างเครื่องมือ KM ที่เหมาะสม(เหมาะสมไม่ใช่สมบูรณ์แบบ)

        เครื่องมือนี้ก็คือ  กรอบความคิดการจัดการความรู้ตั้งแต่การกำหนด  KV  นำไปสู่การกำหนดสมรรถนะหลัก  สมรรถนะรอง   นำไปสร้างเกณท์การประเมินสมรรถนะ(ตารางอิสระ)  การค้นหาความรู้เปิดเผยที่จำเป็นตามสมรรถนะต่างๆ   การสกัดขุมความรู้จากการปฏิบัติงานจริง   การนำมาจัดทำแผนที่ความรู้ตามสมรรถนะของหน่วยงาน ทั้งหมดจะต้องใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน    แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้


2.    จำเป็นต้องฝึกฝนผู้ใช้เครื่องมือ KM ชิ้นนั้นพอสมควร(สามารถใช้งานได้ไม่ใช่เชี่ยวชาญ)

              การฝึกฝนเครื่องมือข้างต้นตามความเหมาะสมด้วยกรอบของเวลาที่มีอยู่  อย่ามุ่งสู่การเป็นเลิศ  เชียวชาญ  ชำนาญการ จนเกินความจำเป็น ขอเพียงแต่สามารถใช้งานได้จริงก็น่าจะเกิดประโยชน์มากเพียงพอในสถานการณ์ปัจจุบัน


3.     จำเป็นต้องให้นำมาใช้ในงานจริง(การปฏิบัติงานจริงไม่ใช่วาดความฝัน)

              การนำมาใช้งานจริงในบริบทจริงของการปฏิบัติงานและมีความเชื่อมโยงกับเครื่องมือการบริหารอื่นๆ  ไม่ว่าเทคนิค       การปรับปรุงกระบวนการคุณภาพการให้บริการ   การปรับปรุงกระบวนงาน   การออกแบบกระบวนงานใหม่  การทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการ   การพัฒนาบุคลากร  การประเมินผลการปฏิบัติงาน

           ขั้นตอนสำคัญของการนำไปปฏิบัติงานจริงมีดังต่อไปนี้ครับ

              1.การสกัดขุมความรู้จากการปฏิบัติงานจริง(Knowledge Assets)

              2.การจัดทำแผนที่ความรู้(Knowledge Mapping)ของหน่วยงาน

              3.การกำหนดความเชื่อมโยงและการประเมินสมรรถนะหลักของหน่วยงาน(นำไปสรุปเป็นข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานในส่วนของบุคคลากร)

              การจัดการความรู้  หากนำมาใช้อย่างถูกต้องจะเป็นเครื่องมือการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังอย่างยิ่ง  จะนำมาซึ่งการเพิ่มขีดสมรรถนะของหน่วยงานอย่างชัดเจน

                                       พรสกล  ณ ศรีโต

                                          27/8/2548

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-KM-memoryความเห็น (5)

IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

ขอให้อาจารย์ช่วยให้ความรู้ต่อไปเรื่อยๆนะคะ ขอบคุณค่ะ

ชาตรี
IP: xxx.90.139.18
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่อาจารย์ย้ำหลักการและชี้จุดที่หลายคนพลาดบ่อยๆ

 

วรรณา (อ้อ_สคส.)
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

     เราทีม สคส. (สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม) ติดตาม KM ของชุมพรทาง blog มาตลอดค่ะ  เห็นชุมพรเปิด blog เรื่อง KM เยอะมากต้องขอชื่นชมค่ะ  รวมทั้งความคิดเห็นที่ อ. พรสกล ร่วมแลกเปลี่ยนกับ สคส. ผ่าน blog    

      ทางทีมงาน สคส. เราจึงอยากลงไปเยี่ยมชม จับภาพ KM หน่วยงาน จ. ชุมพร  อาจขอรบกวนดู และสัมภาษณ์สัก 2-3 หน่วยงาน  ไม่ทราบจะสะดวกไหมคะ   เราอาจลงไปช่วงกลางเดือนกันยายนนี้ค่ะ  

                                       วรรณา   เลิศวิจิตรจรัส

                                     ผู้ประสานงานโครงการ สคส.

ออย
IP: xxx.113.71.4
เขียนเมื่อ 
กรี๊ด!!!
พรสกล ณ ศรีโต
IP: xxx.151.46.131
เขียนเมื่อ 

  เรียนทีมสคส.

       ก่อนอื่นคงต้องขอโทษที่ตอบช้านะครับ     เรื่องการที่จะลงมาเยี่ยมทีมKMชุมพรนั้น     ด้วยความยินดีครับ      แต่ถ้าจะให้สะดวก  อยากขอรบกวนเป็นหลังวันที่ 16/9/2548 ครับ   ในสัปดาห์หน้าโปรแกรมค่อนข้างแน่น  ในช่วงที่พบกัน  ทางทีมชุมพรเราก็คงมีประเด็นที่อยากแลกเปลี่ยนกับทีมสคส.หลายเรื่องนะครับ 

                                        พรสกล  ศรีโต

                                         5/9/2548