วัฒนธรรมการช่วยเหลือ เกื้อกูล เป็นวัฒนธรรมประจำชาติของคนไทย การเกิดวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจึงเกิดมีขึ้นในสังคมไทย   ปัจจุบันมีเครือข่ายครอบคลุม 21  จังหวัดทั่วประเทศ  ซึ่งรวมทั้งจังหวัดชุมพรของเรา ..เรามีภาคประชาชน ผู้เป็นคนดีมีนำใจที่คอยส่งข่าวสารที่คอยดูแลทุกข์สุขของคนในสังคม โดยแจ้งไปยังสื่อสารมวลชนประเภทต่าง ๆ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์  หนังสือพิมพ์  ฯลฯ ซึ่งเราเรียกบุคคลเหล่านี้ว่า  เป็นผู้ทำหน้าที่ " ผู้สื่อข่าวอาสาสมัคร  ทุกคนทำงานโดยมิได้รับค่าตอบแทน ....แต่ทำงานโดยมุ่งการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์..บุคคลเหล่านี้ เป็นผู้มีจิตสาธารณะ   ทำงานโดยมิได้มุ่งหวังสิ่งใด 

    วันที่ 27 สิงหาคม  2548  จังหวัดชุมพรของเรา มีการจัดอบรมโครงการผู้สื่อข่าวอาสาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อทำหน้าที่ เป็นสายตรวภาคประชาชน โดยมีผู้สนับสนุนโครงการคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร และสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพรคลื่น  101  MHz มีผู้เข้าร่วม จำนวน 300  คน    ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่คนในภาคประชาชนของจังหวัดชุมพร มีความตื่นตัวในการอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดูแลคนที่ได้รับความเดือดร้อน..หรือคอยแจ้งข่าวความดี ..คนดีศรีชุมพร ที่ทำให้บ้านเมืองของเราน่าอยู่.... วันนี้ ระบบการสื่อสารค่อนข้างจะสะดวกรวดเร็ว ทันสมัย ไม่ว่าคุณจะป็นใคร ..อยู่ที่ไหน  ..ทุกคนสามารถเข้ามาร่วมทำความดีได้  ... อาสาสมัครผู้สื่อข่าวเหล่านี้เป็นอีกหนึ่งเครือข่ายของภาคประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในด้านการสื่อสาร ของจังหวัดชุมพร เพื่อก้าวไปสู่สังคมแห่งการเกื้อกูล การแบ่งปัน  และการจัดการความรู้ของประชาชนอีกหนึ่งมิติ โครงการดี ๆอย่างนี้..ทั้งภาครัฐและเอกชน ควรร่วมมือกันทำอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน