แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ศ๓๑๑๐๒                                         
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑  ชื่อหน่วย การออกแบบสร้างสรรค์ศิลปะ                           
เวลา ๔  ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ความหมายของการออกแบบและการออกแบบตัวอักษร   
สอนโดย  นางสาวกิตติพร  ศรีบุรินทร์  ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
*****************************************************
๑.  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระ   ศิลปะ  ช่วงชั้นที่  ๓  (ม.๔-๖) ศ๑.๑ (๑)(๔)
     ๑.วิเคราะห์การใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการสื่อความหมายในรูปแบบต่าง ๆ
     ๔.มีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุอุปกรณ์และกระบวนการที่สูงขึ้นในการสร้างงานทัศนศิลป์
๒.  สาระสำคัญ
      การออกแบบโดยที่มนุษย์รู้จักดัดแปลงวัสดุจากธรรมชาติเพื่อนำมาใช้สอย  การตอบสนองทางศิลปะการรู้จักสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆขึ้นใหม่  การคิดแก้ปัญหาเพื่อนำสิ่งต่าง ๆ  ในธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์  เพื่อการดำรงชีวิต  การจรรโลงใจ  ให้ตอบสนองทางด้านอารมณ์  สังคม  และจิตใจ  โดยย่นเวลาในการทำงานโดยการอาศัย โปรแกรมกราฟฟิก ต่างๆเพื่อสร้างผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. จุดประสงค์
     ๑. อธิบายความหมายและประเภทของการออกแบบได้(K)
     ๒. อธิบายหลักการออกแบบตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษรได้(K)
     ๓. ออกแบบตัวอักษรได้ถูกต้องตามขั้นตอนอย่างสวยงาม(P)
     ๔. มีความชื่นชมและภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตัวอักษรที่ออกแบบไว้(A)
๔.  สาระการเรียนรู้
     ๑.ความหมายของการออกแบบ
     ๒.การออกแบบตัวอักษร
๕.กิจกรรมการเรียนรู้ ตามรูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : โมลเดลซิปปา (CIPPA Model)
 ....
      อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ การออกแบบและการออกแบบตัวอักษร