• เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ

14. แผนการจัดการเรียนรู้...การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้    การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ลักษณะ ประเภท ประโยชน์ และความสำคัญของงานช่างพื้นฐาน 

เวลา 2 ชั่วโมง

สอนโดย  นายพรชัย  เหลาเป  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง

*********************************

1.  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                      

     สาระที่1 การดำรงชีวิตและครอบครัว

     มาตรฐาน ง1.1 เข้าใจ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะมีคุณธรรม มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานทัพยากรและสิ่งแวดล้อม ในการดำรงชีวิตและครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับงานช่าง

     มาตรฐาน ง1.2 มีทักษะ กระบวนการทำงาน การจัดการการทำงานเป็นกลุ่ม การแสวงหาความรู้สามารถแก้ปัญหาในการทำงานรักการทำงาน รักการทำงานและมีเจตคติที่ดีต่องาน

     สาระที่4 เทคโนโลยีสาระสนเทศ

     มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

2.  สาระสำคัญ

      ศึกษาเกี่ยวกับงานช่างพื้นฐาน ลักษณะ ประเภท ประโยชน์และความสำคัญของงานช่าง การใช้กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ การมีเจตคติทีดีในการทำงานช่างเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิประจำวัน ร่วมไปถึงการมีความรู้และทักษะในการค้นหาและสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

 3.  จุดประสงค์

 1. บอกลักษณะ ประเภท ของงานช่างพื้นฐานได้

 2. ใช้กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ถึงประโยชน์และความสำคัญของงานช่างพื้นฐานได้

 3. มีเจตคติที่ดีต่องานช่างพื้นฐานเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

 4. มีความรู้และทักษะในการค้นหาและสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างถูกต้อง

4.  สาระการเรียนรู้

 1. ลักษณะ ประเภท ประโยชน์และความสำคัญของงานช่างพื้นฐาน

 2. การค้นหาและสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

5.  กิจกรรมการเรียนรู้ ตามรูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง: โมลเดลซิปปา (CIPPA Model) โดย ทิศนา แขมมณี

 ....

      อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานช่างพื้นฐาน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 309727
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 1
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน

ความเห็น (1)

 • เยี่ยมมาก "ชู"
 • โรงเรียนเราก้าวไกลนะ คงได้อะไรตุนไว้เยอะเป็นประสบการณ์