แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์              
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  
เรื่อง  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต                    
เวลา  3  ชั่วโมง
สอนโดย  นางสุดารัตน์  คุณทาบุตร  ตำแหน่ง  ครู
**************************************************
1.  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  (ม.4-ม.6)  
     สาระที่  5  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
     มาตรฐาน   ค 5.1  เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้
     มาตรฐานการเรียนรู้
      ค 5.1.2  เลือกใช้ค่ากลางที่เหมาะสมกับข้อมูลที่กำหนดให้ และวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
      ค 5.1.3  วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้ค่ากลาง ( ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  มัธยฐาน  และฐานนิยม )
        การวัดการกระจาย  โดยใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการหาตำแหน่งที่ของข้อมูลโดยใช้เปอร์เซ็นไทล์ได้
2.  สาระสำคัญ
        ค่ากลางของข้อมูล   เป็นค่าสถิติหรือตัวเลขตัวหนึ่งที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลชุดหนึ่ง  ค่าที่ได้นั้นเราถือว่าเป็นตัวแทนของข้อมูลชุดนั้น  ซึ่งเป็นค่าที่อยู่กลางๆของข้อมูลชุดนั้น  การหาค่ากลางของข้อมูลมีวิธีการหามากมายหลายวิธี  และแต่ละวิธีจะเกิดค่ากลางได้แต่ละค่า  ค่ากลางที่นิยมหาและใช้กันเสมอได้แก่ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  มัธยฐาน  และฐานนิยม
 3.  จุดประสงค์
  1. นักเรียนสามารถหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่ไม่แจกแจงและแจกแจงความถี่ได้( K )
  2. นักเรียนสามารถบอกสมบัติของค่าเฉลี่ยเลขคณิตและนำไปใช้ได้( K )
  3. นักเรียนสามารถนำความรู้เรื่องค่าเฉลี่ยไปใช้แก้ปัญหาบางประการได้( P )
  4. นักเรียนมีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวินัย   มีความรอบคอบ  มี( A )
 4.  สาระการเรียนรู้

 ....

      อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น