แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                   
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  6
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
เวลา 2 ชั่วโมง
สอนโดย  นางกชพร  มณีพงษ์   ตำแหน่ง  ครู
********************************                                                                                                                                              
1.  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ม.4-6) ง 4.1 (2)
     มาตรฐาน ง 4.1   เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีคุณธรรม
      2. เข้าใจองค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
      8. ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน
 2.  สาระสำคัญ
       คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่จะสามารถทำงานได้ต้องประกอบด้วย ส่วนประกอบหลายประการด้วยกัน ดังนี้ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์  พีเพิลแวร์
3.  จุดประสงค์
  1. บอกองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้ (K)
  2. อธิบายหลักการทำงานขององค์ประกอบคอมพิวเตอร์แต่ละส่วนได้
  3. ค้นหาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ และยกตัวอย่างการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน (P)
  4. เห็นประโยชน์คอมพิวเตอร์และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึก (A)
 4.  สาระการเรียนรู้
  1. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
  2. หลักการทำงานขององค์ประกอบคอมพิวเตอร์
 5.  กิจกรรมการเรียนรู้ ตามรูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : โมลเดลซิปปา (CIPPA Model) ตามแนวคิดของ  ทิศนา แขมมณี
 ....
      อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์