เจตนารมณ์กระทรวงศึกษาธิการ

บันทึกการร่วมลงนาม ประกาศเจตนารมณ์"2549 ปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการสอน"เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2549 ขององค์กรหลักทั้ง 5 ของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายอำรุง จันทวานิช เลขาธิการสภาการศึกษา นางพรนิภา ลิมปพยอม เลขาธิการ สพฐ. นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา นายภาวิช ทองโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เจตนารมณ์กระทรวงศึกษาธิการ  "2549 ปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการสอน"
             เราตระหนักว่าเป็นภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการที่จะสร้างเด็ก เยาวชน และประชาชนไทยให้มีรากฐานที่มั่นคงในการศึกษา ซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาประเทศในทุกด้าน กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นและจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะทำให้เด็กเยาวชน และประชาชนได้รับการศึกษาที่ดี
          2549 จะเป็นปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการสอน เป็นปีที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรม ที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง 30 ล้านคน และนักเรียน นักศึกษา 15 ล้านคน สัมผัสได้โดยขยายผลจากแบบปฏิบัติที่ดี และสิ่งที่จะทุ่มเทให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง
           ปี 2549 กระทรวงศึกษาธิการจะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีทักษะที่สำคัญ คือทักษะด้านการอ่าน การใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ที่เป็นประตูสู่ความสำเร็จในการเรียนรู้วิชาอื่นๆควบคู่ไปกับการวางรากฐานและบ่มเพาะความเป็นคนดีมีคุณธรรม
           ครูคือหัวใจสำคัญของการจัดการเรียนการสอนที่ดี กระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นคุณค่า ความรู้ และทักษะที่ครูสะสมมาหลายปี และจะดูแลให้แน่ใจว่าครูทุกคน ทั้งใหม่และเก่ามีความรู้ ความเข้าใจ และรู้จักวิธีการสอนที่ดี ให้ครูแบ่งปันแลกเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนที่ดี  ส่วนกลางและเขตพื้นที่จะเป็นคลังรวบรวมแบบปฏิบัติที่ดี เผยแพร่แก่โรงเรียน
            ด้วยหลักการดังกล่าว เราเชื่อมั่นในความร่วมมือ ผนึกกำลังกันที่จะผลักดัน ขับเคลื่อน พัฒนาและเพิ่มพูนวิธีการ รณรงค์ ถ่ายทอด สื่อสารระหว่างผู้บริหาร  ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา  ผู้ปกครอง  ชุมชน และสังคมทุกภาคส่วนที่จะใช้วิธีการต่างๆ เพื่อความสมบูรณ์ของการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กและเยาวชน
            เพื่อให้ความมุ่งหมายนี้เป็นความจริง เราจึงจะ
1. ร่วมมือกันสร้างแรงกระตุ้นใหม่ๆให้เด็กและเยาวชนมีความสามารถในการคิดเป็น วิเคราะห์ แยกแยะ สร้างสรรค์ เกิดทักษะในการดำเนินชีวิต พร้อมที่จะเผชิญสิ่งเร้าใหม่ๆในสังคม
2.ร่วมมือกันริเริ่มและเสนอแนะทำให้การเรียนการสอนสอดแทรกเชื่อมโยงให้เด็กและเยาวชนมีลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ให้มีวิถีชีวิตที่มีวินัยอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเกื้อกูล
3.ร่วมมือกันทุกวิถีทางอย่างต่อเนื่องให้เด็กและเยาวชนสนใจในการศึกษา มีทักษะ สามารถค้นคว้าแสวงหาความรู้พึ่งพาการศึกษาเป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาตน
               เราได้ร่วมลงนามในประกาศนี้ เพื่อยืนยันเอกภาพในเจตนารมณ์และเป็นพันธะสัญญาระหว่างกัน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2549

(ที่มา: คัดลอกจากเอกสาร 2549 ปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 2549 ปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการสอนความเห็น (0)