วันนี้ทางอำเภอ เชิญให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” กระบวนการส่วนใหญ่ก็จะมุ่งเน้นให้ชาวบ้านลงไป recheck ข้อมูล สย.๑ – ๗  (ทะเบียนแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน) วิเคราะห์พร้อมข้อมูล จปฐ.(ความจำเป็นขั้นพื้นฐานระดับครัวเรือน)ระดับชุมชน

                ด้วยความที่ทำงานและรู้จักพื้นที่มานานพอสมควร ทำให้ไม่พึงพอใจในข้อมูลที่ได้มา มีข้อมูลหลายส่วนที่ขัดแย้งกับความเป็นจริงมาก ทำให้เวลาเก็บข้อมูลในระดับครัวเรือน และนำมาวิเคราะห์ เรามักจะพบเสมอว่า “ข้อมูล” ไม่สมบูรณ์ และ ไม่เหมาะที่จะนำไปวางแผนพัฒนาชุมชน - - -และเราก็พบเจอกับปัญหานี้มาชั่วนาตาปี การตัดสินใจแก้ไขปัญหาจึงไม่ประสบความสำเร็จ เหมือนเกาไม่ถูกที่คัน ไม่ตรงกับความต้องการของชุมชน และสุดท้ายก็เป็นการสูญเปล่าของงบประมาณรัฐ
               กระบวนการเก็บข้อมูลชุมชน จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทางรัฐต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพราะถ้าหากมีการรวบรวมข้อมูลที่เป็นระบบ และมีกระบวนการที่ได้มาซึ่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ การพัฒนาชุมชนจึงจะขับเคลื่อนและปัญหาชุมชนก็ถูกแก้อย่างรู้เท่าทัน
                   ผมค่อนข้างจะเชื่อว่าหลายๆแห่ง มีปัญหาคล้ายๆกันกับที่อำเภอของผม
เชื่อมั่นข้อมูลที่อยู่ในมือมั้ยครับ