วันนี้...หลังจากที่พวกเราทีมวิทยากรแก้ไขปัญหาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ได้ทำหน้าที่วิทยากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน จนเหนื่อยล้ากันถ้วนหน้า(แต่ใจเกินร้อย)
          ทุกวันเราจะต้องมานั่ง AAR. (After action review)กันเป็นประจำ วันนี้ก็เช่นกัน เรื่องราวที่พูดคุยในวันนี้ เราคุยกันหลากหลายเรื่อง นัยว่าจะระบายความในใจออกมาหลายความรู้สึก
          ประเด็นปัญหาหนึ่งที่เราพบเจอกันและเป็นปัญหาที่เราคิดว่าเราจะหาทางออกอย่างไร? คือ “การสื่อสาร” ลักษณะพิเศษประการหนึ่งของพื้นที่นี้ คือ เป็นพื้นที่ที่ประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย ถึง ๗ กลุ่มชาติพันธุ์ด้วยกัน (ลีซู, ลาหู่, กระเหรี่ยง, ไทยใหญ่, ม้ง, ล๊วะ, ไทยพื้นราบล้านนา) ลองคิดดูว่า เมื่อจัดประชุมที่ต้องอาศัยการอธิบายเพื่อการทำความเข้าจะโกลาหลกันขนาดไหน ...ปัญหาการสื่อสาร จึงเป็นประเด็นใหญ่ที่เรา (คณะวิทยากร) ต้องคิดหากระบวนการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน
          มีผู้ที่เสนอเรื่อง “วิทยากรชนเผ่า” ....โอโฮ้ มัน get มาก
          ใช่แล้วครับ  “วิทยากรชนเผ่า” พวกเราเสนอการพัฒนาคนในพื้นที่ ที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายคัดเลือกผู้ที่สมัครใจ-สนใจ กลุ่มชาติพันธุ์ละ ๔-๕ คนเพื่อพัฒนาศักยภาพ เรียนรู้การเป็นวิทยากร เพื่อเป็นผู้ช่วยในการสื่อสารอย่างเข้าใจ ในเวทีที่ต้องการความเข้าใจ ของผู้เข้าร่วมประชุม เหมือนอย่างในคราวนี้
          ประเด็น “วิทยากรชนเผ่า” เป็นเรื่องที่น่าสนใจ เราคุยกันอย่างออกรส หากสำเร็จก็ถือได้ว่า กระบวนการพัฒนาศักยภาพคน แบบนี้ เป็น “นวัตกรรม” (Innovation) ที่สอดคล้องกับท้องถิ่นและแก้ไขปัญหา เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
          ผมเองตั้งใจรวบรวมประเด็นที่ได้จากการ AAR. ในครั้งนี้ ส่วนประเด็น “วิทยากรชนเผ่า” จะพัฒนาเป็น Concept paper เพื่อนำเสนอเป็นหัวข้อวิจัย เสนอต่อ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ต่อไป...เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างมีระบบและเกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างแท้จริง