รพ.หนองม่วง
รพ.หนองม่วง รพ.หนองม่วง รพ.หนองม่วง รพ.หนองม่วง

การประเมินผลการปฏิบัติงานแนวใหม่ของพยาบาล


ประเมินผลพยาบาลแนวใหม่

       เป็นอีกเรื่องราวที่เราได้รับความรู้ แล้วนำมาแบ่งปันเพื่อนพ้องชาวพยาบาล ในเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน โดย อ.นิรมล บรรทัดภัณฑ์(บรรยายเมื่อวันที่ 20 ต.ค.52) เพื่อนพ้องพยาบาลชาวหนองม่วง เข้าร่วมฟังทั้งสิ้น 5 ท่านด้วยกัน ได้แก่ คุณพนิดา  บริบูรณ์บันเทิง หัวหน้าพยาบาลของเรา คุณสุภาวดี เวตติวงษ์ ไปในฐานะพยาบาลและดูแลงานพัฒนาบุคลากร ส่วนผู้ร่วมชะตากรรมอื่นๆได้แก่ คุณบุปผา ดิษลักษณะ(วันoffก็ไป เพราะใจมันรัก) คุณสุรีย์พร ประจงเก็บ (ลงดึก ยิ่งต้องไป เพราะใจต้องการ) อีกคนคือคุณสุรินทร์ มณีฉาย (ตั้งใจ ไปเพื่อน้อง(นา))  สรุปคร่าวๆได้ว่า

หลักการของหลักเกณฑ์ฯ

Ω มีความยืดหยุ่นในการเลือกวิธีการประเมินผลการปฏิบัติรการที่เหมาะกับลักษณะงาน และมีความคล่องตัวในการนำผลการประเมินไปประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

Ω มีความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้

รอบการประเมิน ปีละ 2 รอบ

รอบที่ 1 1 ตุลาคม -31 มีนาคม

รอบที่ 2 1 เมษายน -30 กันยายน

องค์ประกอบของการประเมิน

1.ผลสัมฤทธิ์ของงาน พิจารณาจาก ความสำเร็จของงาน โดยงานที่นำมาประเมินต้องเป็นงานของทางราชการลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ 3 ลักษณะ ได้แก่

     1)งานที่ปรากฏในคำรับรองการปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติราชการประจำปี

     2)งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักที่ไม่อยู่ใน 1)

     3)งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ ซึ่งไม่ใช่งานประจำ

2.พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ประเมินจาก

     1)สมรรถนะหลัก 5 ตัว  (มุ่งผลสัมฤทธิ์  บริการที่ดี  สั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
        อาชีพ  การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม  การทำงานเป็นทีม) 
        ซึ่งมีการกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้ (มีคู่มือตาม ว.27 ลง 27 ก.ย.2552)

     2)สมรรถนะประจำกลุ่มงาน/สายงาน

     3)สมรรถนะอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ส่วนรการเห็นสมควร

องค์ประกอบสัดส่วนคะแนน

1.กรณีข้าราชการทั่วไป ผลสัมฤทธิ์ของงานต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

2.กรณีข้าราชการผู้อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ สัดส่วนเป็น 50:50

วิธีการประเมิน

   มีหลายวิธี ผู้ประเมินอาจเลือกหลายวิธีหรือวิธีใดวิธีหนึ่งให้เหมาะสมกับลักษณะงานเช่น การถ่ายทอดตัวชี้วัดผลสำเร็จของงานจากบนลงล่าง  การสอบถามความคาดหวังของผู้รับบริการ การประเมินความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติราชการ การใช้วิธี 360 องศา เป็นต้น

แบบประเมิน

Ω แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ที่สำนักงาน ก.พ.จัดทำขึ้น หรือส่วนราการจัดทำขึ้นเอง เพื่อสอดคล้องกับลักษณะงานและวิธีที่ส่วนรการเลือกใช้

ขั้นตอนการประเมิน

เริ่มการประเมิน

1.ประกาศหลักเกณฑ์และการประเมินผลฯ ให้ทราบโดยทั่วกันภายในส่วนราชการ

2.วางแผนการปฏิบัติราชการ กำหนดเป้าหมาย ระดับความสำเร็จของงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จ

3.กำหนดสมรรถนะและระดับสมรรถนะที่คาดหวังจากผู้รับการประเมิน  โดยตกลงร่วมกัน

4.บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติรการเป็นลายลักษณ์อักษร

ระหว่างรอบการประเมิน

1.ผู้บังคับบัญชา ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามแผนฯของผู้การประเมิน

ให้คำปรึกษา  แนะนะ ช่วยเหลือ ปรับเปลี่ยน เพิ่ม/ลดตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย และน้ำหนัก

2.ผู้รับการประเมิน ขอคำปรึกษา คำแนะนำ/ความช่วยเหลือ

ครบรอบการประเมิน

1.ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน (ตามข้อตกลงร่วมกัน)

2.จัดทำบัญชีรายชื่อข้าราชการตามลำดับ(เรียงระดับคะแนน)

3.แจ้งผลการประเมินกับผู้รับการประเมิน

4.เสนอบัญชีรายชื่อ

5.ประกาศรายชื่อ

6.ผุ้บังคับบัญชาให้คำปรึกษาแนะนะสำหรับปรับปรุงแก้ไข

       ถึงวันนี้แนวทางหลักเกณฑ์ต่างๆ ชัดเจนขึ้น ต.ค.52 นี้ ไม่ทัน แต่รอบเมย.52 ต้องใช้แน่นอน  พี่น้องทุกคน ร่วมกันคิดเกณฑ์  วิธีต่างๆ ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถ้าอยากให้การประเมินผลการปฎิบัติงานโปร่งใส ไม่มีเด็กใคร เด็กใคร......

                                                           ด้วยรัก

                                                    คุณสุภาวดี เวตติวงษ์(21 ต.ค.52)

ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเงินเดือนและการถือจ่าย กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

 

หมายเลขบันทึก: 307743เขียนเมื่อ 22 ตุลาคม 2009 05:20 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 มิถุนายน 2012 13:05 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (2)

สวัสดีค่ะ

- โปร่งใส

- มีคุณธรรม

ฯลฯ

อะไรอีกค่ะ

เหอะๆ เหนื่อยหน่อยนะอยู่กับฉัน .......'' งงล่ะสิ .....

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี